New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vatungimo moOniipa kavagwene evhu lyawo

Vatungimo moOniipa kavagwene evhu lyawo

2022-05-12  Victoria Kaapanda

Vatungimo moOniipa kavagwene evhu lyawo
Top of a Page

Ministera gonodoropa nekuliko konomukunda Erastus Uutoni katente asi nsene asi wondango zodoropa zaOniipa kapi vana kuruganena kumwe, ntaantani vakare noudigu nomavango gokulivaterera.

‘’Vakansela ntani vana mberewa vahepa kuhageka mukaro ogu gokulitangwisa tangwisa. Vahepa kuruganena kumwe nompora. Yiyo pana karere vantu vana kupira kugwana evhu. Hagekeni kulitangwisa! “ Yimo ngoso ana kuvahomokera Uutoni.

 Nokuvadiworokesa asi awo kuna hupuko tupu nomvhura dononsesu makura one mukasige nomberewa edi, morwa kapi ngomukarereramo dogoro narunye. Uutoni kahuyungire nonkango edi posiruwo sokugava nonzapo devhiu eli kavageve kovantu modoropa zaOniipa omu valipakerera mokuliwapukurura vaMTC ntani Development Workshop Namibia ntani ndango zodoropa ozo. 

‘’Pwantani ngesi ntani nomvhura dapita, vantu vana kupura evhu ntani vana kupapara vadike mambo kuna kara vanzi unene. Kapi yina kara asi nampo kwato eyi vana kurugana mokugusapo udigu ou, morwa nkenye mvhura muhoko kuna kuligwederera, morwa mukaro nye ogo, vantu wovanzi kuna hara kugwana evhu vadikepo mambo gawo. 

Age katente asi mukaro nye ogu gokudika mambo kuna kara mukaro dona momunene omu yina kureta udigu mepangero kupitira moministeli zonodoropa nekuliko nomukunda doponze. Mukurona gendesi MTC licky Erastus katente asi mvhura zina puko MTC kwazire momalizuvho kumwe na DevelopmentWorkshop Namibia (DWN) omu vatulire asi vahepa kuwapukurura evhu valigave kovantu. ‘’

 Egano kwakere asi kuruganena kumwe nonondango doropa edi dina hara kuruganena kumwe vagave evhu kondando zongwa kovantu vetu ava vakara asi yigwanamo yawo yisesu yipo mambo gangoso vagagavere kontanndo zongwa morwa evhu vana liwapukurura nawa. 

Kutunda nye mo 2018, MTC kwatameka kugava mbatero mokudika mambo, unene apa nye vapungwisire moranda dopi elikwamo vapitisilire vaShackdwellers Federation Namibia noyimaliwa yokusika ko N$ 800 000.  

Yiyo kwaya kweme nye projeka zonene omu vatuliremo yimaliwa yokusika ko N$10 million kupitira mwaMTC ntani Huawei momvhura zoozo. Ano mo 2019, awo yipo nye vatulisirepo elikwamo MTC vana kugusako project , eli lyakere asi lyokugusapo ngano udigu kwava vana pili uturo.,’’ yimo ngoso ana kutanta Erastus. 

Age simpe katente asi noprojeka nye ezi MTC kumqwe nonombiunga nonkwawo kwagwana silinga zokusika ko N$1 million. Makura yimaliwa oyo kwayigavera konommbunga SDFN vatunge mambo gombiliha gokusika ko 25, mambo murongo moTsumkwe moOtjizondjupa region, 8 moGochas mo //Karas ntani ntambali moGibeon Hardap. 

MTC kwatura asi yimaliwa yokusika ko N$2 nomiliyuna vadigave ko DWN ntani nadimwe domosirongo nondango dodoropa omu navadika mambo gokusika ko 1 585 gombiliha monodoropa odo ne dina kara asi Oniipa, 113, Okakarara 707, Stampriet 282, ano Otjiwarongo 483 yimo ngoso ana kugwedako.  – vkaapanda@nepc.com.na  


2022-05-12  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page