New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Vavali va fya eshi vati va nwa otombo

Vavali va fya eshi vati va nwa otombo

2022-08-05  Festus Hamalwa

Vavali va fya eshi vati va nwa otombo

Festus Hamalwa

Ovalumenhu vavali vovanahambo ova fya konima eshi vati va nwa otombo nombike pondingosho i li pomukunda wavo. Oshingingwanima eshi osha ningwa komukunda Omakange moshitukulwa shaMusati Etivali efimbo lokonguloshi.

Oonakufya ova tongololwa ovo Pius Akwenye weedula 23 a dile komukunda Onghwiyu moAngola naRuben Shanghala Kefas weedula 18 a dile komukunda Omunyele.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaMusati omupedu Commissioner Moses Simaho okwa hokola ta ti ovalumenhu vane ova dja keehambo davo opo va ye va ka nwe mo mokatombo keendingosho da shivika nawa Omadhina efimbo lokomatango.

Vati ovalumenhu ovo efiku olo ova nwa otombo noshoyo ombike koukamba va yooloka ponhele tuu opo pe na eendingosho fiyo efimbo loufiku.

Opolifi oya ti konima yefimbo eshi kwa laula ovalumenhu ovo ova tameka tava ti kutya otava i komaumbo shaashi ova loloka ashike vati kakwa li tava dulu oku enda omanga vakwao vavali ove shi pondola okuya komaumbo avo.

Ovalumenhu vavali ova fiya vakwao monima shaashi okwa li tava ende tava tula mondjila.

Eshi vati ve li mondjila yokushuna kohambo umwe okwa kala e li monima ta ti kutya ita dulu oku enda ashike mukwao okwa kala ta endelele e li komesho.

Opolifi oya ti omulumenhu ou kwa li e li monima okwa ka dula oku enda fiyo ta hange mukwao nokonima ou kwa li e li komesho okwa fiwa monima mukwao ta ti kutya naye mboli okwa loloka ita dulu vali oku enda.

Vati okudja opo ovalumenhu ovo ova topoka keshe umwe a uka nondjila ei ya uka kohambo oku ha longele.

Mongula eshi kwa sha lwopotundi 05h00 ovalumenhu vavali ovo kwa li ve li navakwao ova ka tala keehambo oku hava di ngeenge ookaume kavo ova fikile tuu onguloshi oyo.

Vati kaume kavo umwe okwe litwa Kefas a nangala a fila popepi nohambo opo ha di.

Okudja opo okwa landula eemhadi daAkwenye ta shikula ngeenge naye okwa fika tuu keumbo ile pamwe naye okwa fya.

Opolifi oya ti eshi eike kaume kavo a ka enda okanano kashona okwe litwa vali Akwenye naye a nangala a xulifila koshi yomuti.

Okudja opo ova shivifila opolifi kombinga yoshiningwanima eshi.

Eshi vati opolifi ya fika oonakufya inava hangika va mona oshiponga komalutu, vo vali ova hangika ve na neengodi davo dopeke meendjato, ouleke noshoyo oimaliwa ei kwa li ve kwete.

Kape na omunhu ta fekelwa mekwatafano lefyo lovalumenhu ava onghee omakonakono opolifi otaa twikile.

Omalutu avo okwa twalwa kokila opo a ka ningilwe omakonakono ngeenge ova fya tuu shi li eshi vanwa otombo nombike.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-08-05  Festus Hamalwa

Share on social media