New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Xulifei po okuningila ovatoolinghundana omatilifo

Xulifei po okuningila ovatoolinghundana omatilifo

2023-11-03  Festus Hamalwa

Xulifei po okuningila ovatoolinghundana omatilifo

Omupeduminista mouministeli womauyelele nomakwatafano opaungomba Emma Theofelus okwa ti oshiwana nashi xulife po okuningila ovatoolinghundana omatilifo ngeenge tava longo oilonga yavo.

Edi Theofelus okwe di popya onghela mefiku ledimbuluko lokuxulifa po ominyonena hadi ningilwa ovatoolinghundana mounyuni.

Okwa ti okudja momudo Namibia a manguluka kape na omutoolinghunda a lopotwa a monifwa oshiponga ile a kwatwa po pefimbo ta toola eenghundana.

Onghee okwa ti eshi otashi ulike efano liwa kutya epangelo otali kwashipaleke kutya ovatoolinghundana ove li meameno notava longo momudingonoko wa amenwa.

“Outoolinghuna owa fimana koshiwana molwaashi otau kundaneke oshiwana. Onghee osha fimana ngeenge ovatoolinghunda ve li meameno notava longo vehe na oumbada,” ta ti.

Theofelus okwa yelifa ta ti ngeenge ovatoolinghundana otava ningilwa omatilifo otashi eta vaha longe vali va manguluka okutupolelafana ouyelele moshiwana.

“Osha fimana ngeenge oshiwana tashi kundanekwa opo shi ude omauyelele a yooloka ngaashi oikonga yehongo nokutopolelafana ouyelele,” ta ti.

Okwa weda po ta ti Namibia ote shi endifa nawa menenedu laAfrica ngeenge tashi ya povatoolinghundana ve na emanguluko moilonga yavo.

Onghee naashi osha eta opo Namibia a pewe epapa shaashi te shi endifa nawa mokuxwaxwameka emanguluko lovatoolinghundana.

fhamalwa@nepc.com.na

Xulife po omatilifo... Omupedu minista mouministeli womauyelele, omakwatafano opaungomba 

Emma Theofelus


2023-11-03  Festus Hamalwa

Share on social media