New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yikuki yokuvhongavhonga kuna kureta udigu

Yikuki yokuvhongavhonga kuna kureta udigu

2022-06-23  Staff Reporter

Yikuki yokuvhongavhonga kuna kureta udigu
Top of a Page

Vagendesi kavageve marondoro kuhamena yikuki eyi vana kurandesa yokuvhonga nosopa omu vana kuturamo epangwe nayimwe ngoso yakara asi yidona kuyiruganesa muntu. Marondoro aga kuna kuwizapo poopo mumatigona gonomvhura 23 mugazarerwa, kavamukwete mo 13 Pembagona mvhura zeezi, omu kakere kuna kurandesa nokukara noyihako yepangwe yokusika ko 103 moyikuki mulyo gwayo N$2 000. ‘’ Yihako yangesi uhungu unene, unene nsene kuna yiruganesa yoyinzi posiruwo simwe tupu. Yikuki eyi kuwiza ayo yina kara morupe ngwendi mutjima, nohuke, yokuliwudingilira, ngwendi chocolate ntani vanilla yipo asi vagwane varandi unene vasesugona. Muhuyungi govaporosi Kauna Shikwambi yige ana kuyitanta ngoso montumwa raka ezi kavageve vaporosi. Nampili ngomu yina kara asi udigu unene kuhangura asi yipi yikuki youfeke, udigu kuna kara asi yoyonye vana kurandesa yiuna kara asi yidona unene. Dogoro nayina ngesi, vaporosi vaNamibia vakwatako vagazarerwa moVenduka ntani moKatima Mulilo omu vahokonako yikuki yokulisiga siga morwa ayo kwayitwara kehina vaka yikona kone. Ehina olyo varuganesa kwakara asi limwe lyakara noyininke yokulisiga siga mokukona kona ano kwakona kona nye yokusika ko 113 omu nayinye oyo vagwanamo asi uhungumo ndi epangwemo. 

Vaporosi kuna kuhundira vantu asi vaharanda yikuki yangesi yakara nevango ayo utovara nye kuna kara nouhungu wayo. Ayo kuna kuyirandesa mononzira edi ava gendi vantu yipo nye asi twahepa kutakamesa vanona vetu siruwo nasinye. Psiririka@nepc.com.na


2022-06-23  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page