New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Yimbanda kayiretere mapiyagano momukunda

Yimbanda kayiretere mapiyagano momukunda

2023-07-13  Max Heinrich

Yimbanda kayiretere mapiyagano momukunda

Ongwediva - nkarapamwe vatunga momukunda  gosintokorwa Uuvudhiya ngesi awo vana lipiraukire vene navene morwa nombudi nye edi kavagwene kosimbanda ogu. Vatungimo moOmapopo, Alusati, Iipopo Yaangolo, Oshaanda Shamutenya ntani Omusati gwaNiita asi kuliroga vene navene ano ngesi vana lihomokere nye vene hena morwa mauzera asi ngano kavagwene pwankenye muntu pomundinda gwendi dina kutunda nyue komuntu ogu ana kuliutumbura mwene asi simbanda. 

Muporosi gomoOshana mugayi mbudi Thomas Aiyambo kayinkondopekere asi usili muntu gwangesi karetere mapiyagano mokatji kovaholi ntani vanekoro. ‘’ Ogun ye vana kuiyigazarera muNamibia gara gatunga momukunda gwaTsumkwe, ntani age kumugazarera asi muhakuli pampo ntani simbamda. Vaungimo momukunda kavazire nye vakamone murodi ogo, anonye ereso olyo kakageve kaliretere yita ndi marwanambo mokatji kovantu owo. Vanekoro ngesi kapi vana kuhuyunga hena, vamusinda kuna kulilika nonomurungu,’’ yimo ngoso ana kuyitjangurura. Mugavi mbudi govaporosi momukunda gwina, katente asi sihorokwa sangesi kapi sina wapa, morwa vatungimo momukunda kuna kuhara kurwana vene navene.

 Yimwe yina kureta sitangalimba kuna kara asi vatungimo momukunda nare kavafutire yimaliwa yawo ntani vamwe kavageve nongombe mokuvatara murodi ogu ana kulitumbura mwene asi simbanda avhuru kuhakura. ‘’ Kakukere nye sihorokwa dona moOontyuuura, omu pasitora ogo katanterere gumwe kamwene asi kweli mukurukadi ana kara momukunda ogu yige ana kukuroga, age hena kwatura ezoka momutwe goge. Ozina kuru  wovakadi, kayimugumine unene dogoro tava kamukondera mosipangero, ,’’ yimo ngoso ana kusanseka muporosi ogu.  Aiyambo kageve marondoro asi vatungimo momukunda vahapura nkenye ogu ana kuwiza asi simbanda, ndi asi murodi ntani wonongereka odo dokalismatika. 

Age simpe kageve marondoro asi vantu vahalilikayikasi nonyara asi nyove ono kurogange, nokudidilika ssi vantu pamundinda vakara nononkondo vapaturure sirapotwa kuhamena ogo vana kugazarera. 


2023-07-13  Max Heinrich

Share on social media