New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Zambezi ina nilibaka feela zepeli zeinelezi zamupendo

Zambezi ina nilibaka feela zepeli zeinelezi zamupendo

2021-08-02  Albertina Nakale

Zambezi ina nilibaka feela zepeli zeinelezi zamupendo
Top of a Page

Muuso hauzwelapili kususueza bayahi kaufela banaha Namibia kuya kwamupendo wakuisileleza kwabutuku bobusituhu bwa Covid-19, sikiliti saZambezi sina nilibaka feela zepeli zeinelezi, ni likwata zetalu zezamaya kusebeleza sikiliti kaufela. Batu babafitelela likiti zemashumi alobañwi bapila mwasikiliti saZambez, ili lipesenti zelikana zene zabayahi banaha Namibia. Kutisa la 28 Sikulu lipiho zanaha kuamana ni mayemo abutuku bwa Covid-19, lisupeza kuli sikiliti sipendile feela batu ba 2 956 mupendo wapili waSinopharm ni AstraZeneca, mi kibabalikana feela 1 242 babafumani mipendo yeswana yabubeli.

Batu babalikana 2 596 sebayambuzi butuku mwasikiliti, mi babalikana 105 sebatimezi. Mwangambo ni mutayi waNew Era muzamaisi waliluko la makete mwasikiliti saZambezi Agnes Mwilima, naize kuli batu kaufela batabiwe mwasikiliti, sikiliti sitokwa kuli liofesi zamakete zamuuso zemashumi amalalu ni zakwamukunda zesilezi lina ni kupenda batu. Kanako yacwale naize sikiliti hasina mupendo waAstraZeneca. Kamaniti naha ifelezwi kimupendo wo, mi kimupendo feela waSinopharm oliteñi, kasamulaho akuamuhela mipendo ye 250 000 fahala kweli yaSikulu.

Naize lipapazo linze liezwa fawayalesi hamoho cwalo ni kupotela liofesi, ni sebelisano ni baeteleli basizo. “Kutokwahala babeleki babañata ni limbayambaya kuli sikiliti kaufela sifumane liñusa. Sikiliti nesikalile ni sibaka silisiñwi sesi inelezi samupendo ni zepeli zezamaya. Kanako yacwale luna ni sipatela samubuso sa Katima Mulilo, ni sakwamukunda sa Enkehaus ni zetalu zezamaya. Lutokwa likwata zelishumi kazeketalizoho zeswanela kuya kwande. 

Lusweli kubabaza kulwanisa mabulatwi abuhata,” nekubulezi Mwilima. Nabulezi hape kuli kuekezeha kwababa swalelwa butuku mwasikiliti kutiswa kikusa latelela milao yetomilwe. Mi nakupile bayahi basikiliti kuambuka kueza mikopano, kakuekeza kuli kakokwani hakazamayi, kono kazamaiswa kibatu. “Mufumane mupendo kuli mumatafaze masole amubili. Mipendo ifukuza mayemo akuli mulobazwe mwasipatela kapa kutimela. Mipendo ihande. Na mikupa muye kwamupendo,” nekubulezi Mwilima.


2021-08-02  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page