New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zambezi itukiselize lizazi la tukuluho

Zambezi itukiselize lizazi la tukuluho

2024-03-11  Albertina Nakale

Zambezi itukiselize lizazi la tukuluho

KATIMA MULILO - Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu ubonisize tabo yahae kasamulaho azibahazo yakuli sapili isamba naha ilukuluha lizazi la tukuluho lika tabelelwa mwasikiliti la 21 Lyatamanyi. Muzamaisi walikolo la lizibiso Audrin Mathe nazibahalizwe viki yefelile kuli kutabela mukiti wabu 34 walizazi la tukuluho kuka ezahalela mwa Katima Mulilo, mwatasa mutomo otwi ‘Sicaba sesi swalisana mwa zwelopili’.

“Lutabile hahulu ku utwa kuli Lizazi la tukuluho likato bela mwasikiliti sa Zambezi lapili mwalitaba zakale. Kikolo kwa sicaba sa luna kuto ikola. Lilimo ze kaufela, sicaba sa luna siyanga mwalikiliti zeñwi kuyo tabela lizazi la tukuluho,” nekubulezi Sampofu. Nabulezi hape kuli kuketilwe sikwata sesika ongaonga mwasikiliti kaswalisano ni sikwata sesi ongaonga mwanaha.

“Lukabona moluka tatululela butata bwa kutokwa lipula, matente ni limbuzi kalizazi leo. Luka kandekisana ni sikwata sesi ongaonga sanaha kutatulula butata bo. Luezize sikwata sesi ongaonga mwasikiliti kuli sibakanye zetokwahala,” nekubulezi Sampofu. Mueteleli wanaha Nangolo Mbumba kiyena yakafa manzwi abutokwa mwalizazi leo. Mathe naize litukiso halinze lizwelapili muuso umema sicaba kaufela sanaha kuya kwakuikola lizazi la tukuluho.

Sina mazazi amañwi anaha, naize kutabela lizazi la tukuluho kwacincanwa mwa likiliti. 

Ñohola lizazi la tukuluho neli izo tabelelwa mwa Outapi, mwasikiliti sa Omusati. Naekelize hape kuli sicaba sikona kuitekela kuyo ikola lipapali za sizo, lipina ni cwalocwalo. Nasepisize hape kuli bale babasakoni kuya teñi bakona kubuha famazimumwangala a NBC.


2024-03-11  Albertina Nakale

Share on social media