New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zambezib ge  7 264 malarias !nae!khaide !nuri hâ

Zambezib ge  7 264 malarias !nae!khaide !nuri hâ

2024-01-30  Albertina Nakale

Zambezib ge  7 264 malarias !nae!khaide !nuri hâ

KATIMA MULILOS – Malarias ge ǀgaisa ǂurusib ǂâiǂhansens ase Zambezi ǀkharib di ǂurusib !âba ība, ǁnāpab nē ǀkhariba ǂguro wekheb 2023ǁî kurib diba xu !nonaǁî wekheb 2024ǁî kurib dib kōse 7 264 malarias !nae!khaide ge !nurihese. ǁNā 7 264 malarias !nae!khaide xu di ge 367 !nae!khaide kaise ge ǁkhōǁkhōsa i. Nē !gôagu ge ǂoa ge wekheb !nâ Zambezi ǀkharib di ǂnûǁkhaeba ra ǂurusib direkters, Yolanda Lishos xa ge ǁawoǁawohe. !Hau!hausasen ge ǂoa ge kurib !nâ !nani khoena malarias xa !aromahe hâse ûiga ǂoa!nâ tsî ǀgui-e nē kurib !Khanni !nâ. Lishos ra mîsa !oa i ge ǁîdi malarias !aroma a ǁkhōǁkhōsa !khaiga Zambezib huriǂoas ǀkhāb ai hâ, ǂgaiǀons ai Kaendas, Kasheshes, Seshekes, Chois, Sibbindas, Sachonas, Masokotwani Chinichimanes tsî Kanonos hâde. Lishos ge ǀhûhâsigu ǁanina ra ǀawemā in hoaǁae ǁkhaubasen hâse hâ malariasa hōs !oagu tsî nēs !aroma ǀûitsina ǁkhaubasens xūna sîsenū tsî netdi !naka ǁom. ǀNî ǀawes hîas noxopa gere mās ge, in khoena ǁkhauba ra sarana ana, aiǁgause gaxuǁôa hemdi tsî rokhoen, gaxuǁôa purukhoegu tsî gaxu kausigu tsîna tsî nēs !nâ-ū ǀûitsûn xa nâhesa ǂgōsen. Kaise a ǂhâbasa !khais ge, Lishos ra ǀawemāsa !oan khoena sao ra ǁgauǁgauden kara ūhâ, ǂgaiǀons ai ǁkhais, ǀkhūs tsî !khai ka ǀgams mâsib hân khami, o !hae ǁaeb !nâ ǀae!khōhesa nî ôa tsî ǁaeb mâ hîa ǂhanu ǀae!khōdi ai nî hâsa. Noxopas ǂnûǁkhaeba ra direktersa gere mîs ge, ǀhûhâsiga malarias ǁkhaubas ǀgauga ǁgau!nâ tsî ǂgaoǂgao!nâs !gâi sîsenǂuiba a ūhâ ǁkhāsa. Nausan omde ǀiriǂui!nâs ǁkhaubas soǀôan ǀkhāsa ra sîsenū malariasa !khō!nom!noms !aroma, xawen îbe a !garo!ā !âga hoaǁae supuse sīs īǁoasasib !gomsib ǀkha ra ǂnû. ǁAnǂgāsaben tsîn ǀnîn âna omdi !nâ ǂgâ tsî nē ǀiriǂuis sîsenga dīsa ra mâ!oa mâsib tsîn ge ra hâ. Nētsēs kōsen ge 109 ǀiri sîsenna ra dī khoena ūhâ ǁîna xun 24 khoena Katima Mulilos ǁnā sîsenna ra dīse. !Nari-aon ge !garo!ā !âgu !aroma a 28 tsî Katima Mulilos !nâ a koro. ǀHaob ain ge 28 ǁkhaisa khoena ǁnā !kharaga !nande ra !khōdana tsî korona Katima Mulilos !nâ ǁkhā !ereamsa ra sîsenǂui. ǀAweǁguiba !oan ge 107 282 ommâisa !khaiga nî ǀiriǂui!nâhe, Katima Mulilos tsîna !ās ase !khōǂgā hâse.


2024-01-30  Albertina Nakale

Share on social media