New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Zambezib ge N$17.6 miljun marisa ǁkhāǁkhā!nā-omde ǂnuwis !aroma go !khō!oa

Zambezib ge N$17.6 miljun marisa ǁkhāǁkhā!nā-omde ǂnuwis !aroma go !khō!oa

2023-06-06  Albertina Nakale

Zambezib ge N$17.6 miljun marisa ǁkhāǁkhā!nā-omde ǂnuwis !aroma go !khō!oa

KATIMA MULI LOS - ǁKhāǁkhāsens !nâ ai!gûsa ra ǂhani mâsiga !khō!nom!noms aseb ge Zambezi ǁgau!nâs ǀkhariba N$17.6 miljunsa ǂnûiǂui hâ, 36 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî haka ǂkhari-om!âgu tsîna nî ǂnuwise. ǂAuna ǁkhāǁkhāsenaon ge noxopa tentdi tsî aitsama a kurumâisa !khaigu !nâ ra ǁkhāǁkhāhe tsî ǁkhāǁkhāsen, Namibiab a ǂhabase hâ !nubusib ǁkhāǁkhāsen!nā-omdi dib xa ra !aromahese. 

ǂOa ge kurib 2022 ǀams ai i ge Namibiab a ǂhabase 4 000 xa a !nāsa ǁkhāǁkhā!nā-omdi a ǂhâbasase ge ǂoaxa. Nausas, ge ǁgau!nâs ministerisa ge ǂanǂan, ǁîs N$255 miljun maris ǀguisa ge hōsa îs 510 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî 70 ǂkhari-omdi tsîna ǂnuwi. 

Nē sîsenni ge August 26 ǂHarugub !nâ-ū !nona ǁkhâgu ǁaeb !nâ nî tsoatsoa. Zambezi ǀkharib ge ǁîb tsîna a ǁnā ǀkharigu di !â hîa ǂkhawusase 2022ǁî kurib ǀams di Xrat 11 tsî Xrat 12 (AS) hâkha di !hū!nāsi !âidi !nâ ge dība. 

!Nakaǂnôa ǁgau!nâs ministers, Faustina Caleys ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ais ge ǁnā ǀkharib !nâ ūhâ i ǁgamǁaredi !nâ nēsa ǂanǂan tsî 2023 di !nuriga ūkhâis !nân tarena ǀaweǁguihe hâs tsîna ǁhao-aon ǀkha gere ǀgoragu. Caleys ge !nubusib ǁkhāǁkhā!nā-omdi hîab !hūba ra hō!âdi tsî mâ !gâi tama sîsenǂuibas nēsa ǀgôan ai!gûs !nâ ūhâs tsîna ge !khō!gâ. 

ǀKhomas ǀkharisi ǁgau!nâs tsîn ge N$40.8 miljunsa ge !khō!oa, 84 ǁkhāǁkhāsen!nā-omdi tsî khoese ǂkhari-om!âgu !aroma. Erongob ge N$33.7 miljunsa 51 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî khoese ǂkhari-om!âga ǂnuwis !aroma ge !khō!oa, Oshanab ge N$29.6 miljunsa 58 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî 12 ǂkhari-om!âgu !aroma tsîb ge Oshikotoba N$23.6 miljunsa 58 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî !nona ǂkhari-om!âgu !aroma a !khō!oa hîa. 

Ohangwena ǀkharisi ǁgau!nâs ge N$23.1 miljunsa ge !khō!oa 46 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî khoese ǂkhari-om!âga oms !aroma, ǁnāpab Otjozondjupaba N$17.6 miljunsa 35 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî hû ǂkhari-om!âgu !aroma a !khō!oa hîa. 

Kavangob Aiǂoas tsî Huriǂoas hâra ǀkharikha ge N$21.8 miljuns tsî N$11.3 miljuns ti ge !khō!oa, 41 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî !nani ǂkhari-om!âga ǀguib !aroma tsî nauba 20 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî haka ǂkhari-om!âga. 

ǂHanub ge ministeris ǁgau!nâs dis !nâ-ū N$10.8 miljunsa Omaheke ǀkhariba ge mā, 24 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî ǀgam ǂkhari-om!âkha !aroma, ǁnāpab ge Omusatiba N$4.8 miljunsa a !khō!oa 11 ǁkhāǁkhā!nā-omdi !aroma ǀgui. 

Kuneneb ge N$3.6 miljunsa khoese ǁkhāǁkhā!nā-omdi !aroma ge !khō!oa tsî Omusatib khami ǁîb tsîna ǂkhari-omn !aroma mari-e !khō!oa tama hâ. 

Ai!âs ge !nakaǂnôa ministersa a ǂanǂans ge N$40 miljuns ge !omǂkhanin !aroma a māhe tsîs nē marisa ǀkharigu ǁga ǂKhoesaoba xu nî mātare!kharuhesa. 

Caleys ge skolgu di ǂgaeǂguidi ai ǂgansa gere dī, in !nū!nâxasiba ǁgau, dana beros nē marina sî!kharus ǀkha a ǁaxa ǁaeb !nâ. 


2023-06-06  Albertina Nakale

Share on social media