Konyara vaporosi wokusika ko 1000 kavasikisiremo edeuro

Home Rukwangali Konyara vaporosi wokusika ko 1000 kavasikisiremo edeuro
Konyara vaporosi wokusika ko  1000 kavasikisiremo edeuro

Presidente Nangolo Mbumba kahundilire vaporosi wovape asi vahepa kukara vanasikisamo sitambo sawo sokurwanesa ukorokotji omu navasilika asi ukorokotji wahagwana evango nkenye mompangasano. 

Age kageve nonkango edi posiruwo oso vaporosi kuna kugwana nonzapo dawo do 1dokutunda mo 2023/24.edeuro eli kwalirugana monad zositumbura asi upenda kapisi kupirapo kouthirwe, nye kutura mosirugana kwahakara monzira zoutjirwe. 

Kukuta vantu ava mouporosi hawe nayininkisa vaporosi varugane nawa mwaza sirongo,morwa vamwe navavatuma vakakunge nomurudi detu omu navakankondopeka sirugana sekungo, omu navakakeverera asi ukorokotji vana ugusapo unene kovadinguli vetu omu vana kuvatanta asi ngano tavagwana nye ekeverero panaruwa, yimo ana kutanta Mbumba. 

Age katente asi eturo mosirugana vaporosi ava kuna kukaretesapo hena yirugana nomavango govaporosi gavhuke unene monomukunda dokomambo. 

Vakadete ava kuna kara asi kutunda monomukunda 14, ngesi vana mana nye elideuro lyawo lyomakwedi ntane omu vana gwana ntateko zoyirugana yovaporosi. Nkera vaporosi ava kavalikidire eyi varugana opo vavadeuro mosirugana oso mokulyatera vapite ava tavakutu nye konositasi dokulisiga siga mwaza sirongo nasinye vakarugane sirugana sawo. Mezuva nye olyo, vamwe vaporosi wovakurona kavagwene nomedaliye. 

Presidente simpe kageve nonkinda kovaporosi 16 ava varugana nawa siruwo oso vakara kedeuro. 

Koruha rwendi nye age mukurona govaporosi Lt, Inspector General Joseph Shikongo, kayinkondopekere asi vaporosi vahepa kulituramo asi vakunge vaNamibia navenye rambangako vadinguliwokiuwiza mosirongo. age kahundilire vaporosi gona ava valituremo mosirugana sawo mokuruganena nkarapamwe, nokukara asi awo nkenye apa poveli vakunge vantu.