N$300 ya mangulula omukokele kaa ye miihokolola 

N$300 ya mangulula omukokele kaa ye miihokolola 

Paulina Ndalikokule 

OMUNGWELUME – Omukulupe gwomivo 80 ngoka anuwa a kala ta hepeke omuselekadhi noyana yanakusa omumwainamati oomvula dhi vule po20 okwa zimine mbala ondjo nokwiindila ompangu kaayi mu ningile iihokolola nokupewa egeelo lyofuto yoshimaliwa N$300 komeho gamangestrata Toini Shilongo mompangulilo yamangestrata mOmungwelume mEtitano. 

Shilongo okwa tokola opo omukulupe ngoka a fute N$300 kompangu yamangestra kOshakati momasiku 27 Juli nuumvo. 

Linda Namhadi okwa li a tulilwa mo oshipotha shenyateko lyedhina lyomuntu osho wo okuhepeka mokolongitha iitya ya tukana, shoka a tulilwa mo komonagona Martha Namhadi muJanuali nuumvo. Shoka anuwa osha landula sho Linda a hingile iikombo mepya lya Tuliikeni Weyulu pethimbo lyokukeelela iimuna nuumvo. 

Martha okwa hokolola kutya anuwa sho aanona yaandjawo ya kambadhala oku yi hinga mo Linda okwe ya dhenge noondhimbo. 

Martha okwa ti sho a pula kutya ekuyunguto olyashike lyi li mepya okwa tukwa kuLinda ta tokola kutya osha gwana nokukutha onkantu a ye koomwene gomukunda osho wo oku ka patulula oshipotha kopolisi. 

“Okwa tuku ndje kohi yiinyafa yameme, anuwa oku na omahwiyu, omikithi nuulodhi,” ta ti ngaaka. 

Ta ti mo2000 yina naamwayinamati yaali oya kalele taya zi momuti pokaputu ke li popepi nomegumbo moka ya li haya zi sho Linda anuwa e ya tidha inapu pita omasiku anuwa sho he a hulitha. Martha ota ti osha li oshidhigu kuye pomadhiladhilo okupita moshiningwanima shoka ongomunona goomvula 18, meme gwe naamwayina. “Onda ka tya po owala hwepo sho nda ka konga ekwatho koondokotola ye na sha nehungomwenyo, ihe aamwameme inaya mona omakwatho ngoka, osheeli osha kanitha iilonga sigo onena ke li nawa pamadhiladhilo manga onkelo yetu ya yile moshipangelo molwuuvu wopamadhiladhilo ye okwa li ashike ena oomvula 15 sho tate a hulitha,” ta ti. 

Ta indile aantu ya hulithe po omahepeko gaaselekadhi noyana osho wo okuhulitha npo omikalo dhonale. Ta tsu omuthindo kutya oshipotha okwe shi tula mo opo a gandje oshiholelwa kuyakwawo. 

“Uuministeli wuuyuuki nuuministeli wuukakwashikekookantu owa pumbwa okulonga aantu kombinga yomahepeko gaaselekadhi unene tuu momikunda,” a ti ngaaka. 

Weyulu okwa tsu omukumo aaselekadhi ooyakwawo yapopye ngele taya ningilwa omaheeko. 

“Onda monene aahungimwenyo okuza kuuministeli wuuthikepamwe nokongeleka shoka osha kwathelendje oku tyapo hwepo kombinga yoku mona iihuna yopamadhiladhilo,” weyulu ta ti. 

Omupopiliko guuministeli wuuthikepamwe Lukas Haufiku mekwatadhano naKundana okwa ti uuministeli ohawu gandja omalongo kombinga yomahepeko nomomikunda kakele aantu oyendji ihaya holoka kiigongi mboka unene tuu aalumentu 

“Iha tu vulu okuya kehe megumbo oshoka oshilongo oshinene, ota ndi indile aantu ya lopote iipotha mboka kopolisi opo nuuministeli wuvule oku konakona wo wugandje omakatho,” a ti ngaaka 

Ta ti nonando aahungimwenyo moshilogno inaya gwana, ih aya kaambadhala oku kwathela aantu ayehe taya tameke naamboka yena uudhigu uunene. “Kehe gumwe ota vulu oku nothelako uuministeli komninga yomaheko guukakwashike kookantu naanona, ohashi pula elongelo kumwe,” ta ti. 

– ndalikokulep@gmail.com