Nangolob: !Gôao!nâsib !hao!nāsi ǁnaetigu dib ge ǀâxareba

Home Khoekhoegowab Nangolob: !Gôao!nâsib !hao!nāsi ǁnaetigu dib ge ǀâxareba
Nangolob: !Gôao!nâsib !hao!nāsi ǁnaetigu dib ge ǀâxareba

OMUTHIYAS – Ondonga !hao!nāsi ǂgaeǂguis di ǂgaeǂgui-aob, Fillemon Shuumbwa Nangolob ge ra mî, ǂauna ǂkhamkhoen ǀâxareb !naka ûihâsa ǁîn di ǁgûn ge a ǁnā!gâ ǁîna ǂhâǂhâsasib !hao!nāsi ǁnaetin tsî ǀumis xa mî!ābasa amaga. Nangolob ge nēsa ǁnāpab ge Hoa !Hūbaisi !Narisarimas Tsēsa tsēdīs ǁâudība Omuthiyas hîa Oshikoto ǀkharib !nâ ǂnôas tawa ǂoa ge wekheb Denstaxs ai ǁhao!nâ hâ i soab !nâ. “Sada ôan ge !hao!nāsi ǁnaetin tsî ǀumisa ǁnâuǀnam tsî !gôa!gâ tama hâ. Nēn ge xūn hîa ega ǁîn ûigu !nâ !gâi tama ǀkharaǀkharasina ra ūhâna,” tib ge ge mî. ǁKhātis ge nēsa ǂkhamkhoen ûigu !nâ sîsenga ǂoa!nâs, ǀnî aega !khâikhom-i oses tsîna ǁîn ǀâxareb xa saohe hâ amaga. “A da !gôa!gâ tsî ǀgaiǀgai sada !hao!nāsi ǁnaetin tsî ǀumisa ǁîna hoaǁae sîsenūs !nâ-ū,” tib ge gere ǀkhoma. !Nakaǂnôa ministers !narisarimas dis, Heather Sibungos tsîn ge ǁkhā ǁaxasib tawa ǁîs ǂkhîo!nâsiba gere gowaǂui, ǁîs ge ǂkhamkhoena ǁnāpa mū tama hâ i nētikōseb ǀgaisa sîsenosiba ǂkhamkhoen ǁaegu hâ hîa. “Nēb ge a ǂhanu !khai aitsama sîsenga ǂnuwibasens !aroma. ǁîn ge nēti ī !ēde sîsenū tsî ǀasa ǂâiǀgauga nî hō mâtin aitsama ǂharuguga a tsoatsoa ǁkhās diga, sîsenosiba gowaǀîs ase,” tis ge gere ǀgonǀgon!gao. Hoa !Hūbaisi !Narisarimas ǂNûiǂgās !Hûǁaresa !Hūgu dis (UNWTO) ge Hoa !Hūbaisi Tsēsa 1980ǁî kuriba xu 27 Taraǁkhumuǁkhâb dis ai ra tsēdī. Namibiab ge nē kurib !nās !aroma nē tsēsa Oshivelos ǀawas ǀkhāb ai ǂnôa Omuthiyas !nâ gere tsēdī. UNWTOs ge ǂgaiǂams ‘ǁKhawa ǂâi!gâ !narisarimasa’ ti hâs !naka nē kuri goro tsēdi, xaweb ge Namibiaba ‘ǂGaoǂgao!nâ ǀUmis tsî !Hao!nāsi ǂans-tsî-hō!âsa î !khōdana tsî !gûi!gâ Tani!kharuhe ǁkhā !Narisarimasa ti hâ ǂgaiǂams !naka goro tsēdī. Ministeris di mîgowaba-aob, Romeo Muyundab ra mîsa !oas ge nē tsēs di ǁgūbasa ǀhûhâsiga hōhō!nâ tsî ǁgau!nâs mâtikōse i a ǂhâǂhâsa !khaisa tani!kharuhe ǁkhā tsî ǀumihes !narisarimas dis ǂama, ǂan!gâ ra!â, !narisarimas ra ǀomkhâi tsî ǂapaǂoa khamis nēsa !gâi tama sîsenǂuiba ǂnamipeb ai a ūhâ ǁkhāsa. !Nakaǂnôa sîsenǂuira direkteri nē ministeris !nâb, Seimy Shiduteb ge gem î, Omuthiyas hoa !nari-aon xa nî !kharu!nâhese ǂnôa tsî ǁnā-amaga ǁanǂgāsaben tsî ǂharugu-aona gere ǁgoaǂui in !narisarima-aona nî ǂgaese ǁaxasina tsoat ǁani, Namibiab 1997ǁî kuriba xu a ǁanise.