Omithigululwakalo nehumokomeho nayi endele pamwe – Amupolo

Omithigululwakalo nehumokomeho nayi endele pamwe – Amupolo

Paulina Ndalikokule

ONGWEDIVA – Omukuluntuwiliki gwehangano lyokuungaunga nokawe moNamibia (Namdia) Alisa Amupolo okwa ti oku okueta pamwe iinima yoshinanena noyopamuthigululwakalo oshinima shasimamana mehumo komeho oshoka otashi kokeka eliko lyoshilongo. 

Amupolo okwa popi dhoka pethimbo a li a gandja oshipopiwa puuyalelo wegongelo lyoshimaliwa shomaulukilo giipindi yaNgwediva mOlyomakaya.

Okwa ti oku kwatakanitha iinima mbika otaku holola etambuleko lyomikalo dhopashinanena, koo ita ku ulike odhino koonkulunkendhi ndhoka dha dhana onkandangala moku eta oshilongo pondondo mpoka sha ashika komikalo dhongashingeyi notadhi longithwa oku humitha komeho oshilongo unene tuu miikondo yelongo, uunkulungu, nomapashiyono.

“Sho ta tu yi komeho natu koneke kutya iinima yoshinanena oshowo omithigululwakalo ina yi pumbwa okwii kala kokule, nayi longele kumwe. Shika otashi patulula ondjila yakola mehumo komeho moka itaa tu tala ashike kuutekinolohi wahuma wopashianena ashike nokukalekapo esimani nuuyamba womithigululwako dhetu,” Amupolo ta ti

Amupolo ta dhenge omuthindo kutya oku eta po omikalo omipe itashi ti oku ekela hi nomithigululwakalo, nenge oku hogolola po shimwe kushikwawo, ihe oku simaneka hoka kwa ziwa nokuya komeho melongelokume epe.

“Ngele ota tu longele kumwe ota tu vulu oku pala ondjila yakola, ta tu paathana uunongo, omayele nomagwedhelepo gasimana okuza komikalo dhonale tu dhi longidhe moku eta po elunduluko, omadhiladhilo omape noku kondjitha omawupyakadi moshilongo shetu,” a ti ngaaka.  

Oshiindingili osha pondola oku gongela omiliona N$1,3. MTC ngoka oue omukwashilipaleki omunene miipindi yOngwediva okwa uvaneke oku gandja oN$380 000, ombaanga yoStandard Namibia oya uvaneke N$250000 manga ombaanga yaFNB uvaneke N$150 000. 

Omaulikilo gwiipindi gaNgwediva omvula ndjika ota ga ka kala ko okuza mo23 sigo 31 August kohi yotema ‘okweeta po omithigulilwakalo nomikalo omipe’.

Mayola gwOngwediva Taarah Shalyefu okwa ti ehumokomeho itali pu mondoolopa notaya tsikile noku hwahwameka ehumo komeho lyaakalimo nokukaleka po omudhingoloko gwondoolopa.

“Otatu ka holola momasiku gokomeho shoka tatu ningi omvula ndjika ngaashi oku tunga omagumbo, oku gwedhela omayakulo, okutungulula omatala, ota ku katunga wo okapale komaudhano nomayinyanyudho oku popya mo ashike yimwe,” ta ti.  ndalikokulep@gmail.com