New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A dengwa pomutima kefyo lokaana kaye ka pila mobashu

A dengwa pomutima kefyo lokaana kaye ka pila mobashu

2022-11-03  Festus Hamalwa

A dengwa pomutima kefyo lokaana kaye ka pila mobashu

Omukainhu weedula 28 oku li moshipangelo ta mono omayakulo exungomwenyo konima eshi a kumwifwa kefyo lokaana kaye oko vati ka pila mobashu.

Opolifi oya ti okaana keedula nano kokamati okapya po filufilu konima eshi obashu yavo ya haka omundilo.

Oshingwanima eshi osha ningwa Etivali molukanda Goreangab moWindhoek efimbo lokonguloshi lwopotundi 21h00.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaKhomas Warrant Silas Shipandeni okwa hokolola ta ti fiyo opapa ka pena ouyelele kutya omundilo owa etwa koshike onghee omakonakono opolifi otaa twikile.

Eshi Kundana a kwatafana naAlvin Tjaveunja ou e li inakulu yokaana okwa hokolola ta ti ina yookana okwa fiya ekopi la tema lili kolusheno pefimbo kwa li aka landa omboloto younona yokofikola.

Vati nakufya okwa li ve li eumbo namukwao weedula 12 oo vati a faduka po eshi a mona obashu ya tema omundilo.

Tjaveunja okwa hokolola ta ti eshi ina younona e li pokufika peumbo okwa hanga ovanhu vangudumana va kalela eumbo laye la tema omundilo.

Omukainhu oo eshi a fika kwa pula kutya ounona vaye kutya ove li peni ashike ovashiinda navo ka kwa li veshi ngeenge mobashu omuna okaana.

Konima eshi obashu ya pya po filufilu ova hanga mo olutu lokaana lalungwina po aishe.

Okwa ti okudja opo ina yookana okwe li denga po nokutwalwa koshipangelo opo aka mone omayakulo exungomwenyo.

Pefimbo Kundana kwa li ta ningi eenghendabala nokukwatafana naina yookana ine shipondola shaashi vati ina yokaana ita dulu okupopya.

fhamalwa@nepc.com.na

 


2022-11-03  Festus Hamalwa

Share on social media