New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A dipaa ohonda yaye ndele naye mwene

A dipaa ohonda yaye ndele naye mwene

2022-06-03  Festus Hamalwa

A dipaa ohonda yaye ndele naye mwene

Omunyeumbo weedula 51 okwa dipaa omukainhu waye noshifufuta ndele naye mwene te lidipaa shaashi vati a lombwelwa komukainhu kutya ina hala vali okukala naye mekwatafano lopaihole.

Oshiningwanima eshi osha ningwa oufiku wEtitatu moKatima Mulilo moshitukulwa shaZambezi.

Oonakufya ova tongololwa ovo Fidelus Herod Auchab naLizette Hoxobes weedula 32. 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaZambezi Inspector Kisco Sitali okwa hokolola ta ti ava vavali ova kala mekwatafano lopaihole ta la piyaana, li yadi omalwoodi neenhangu. Ta ti okwa kundana onghalo oyo ya li ya fininika omukainhu opo a dje ko koGobabis noku ka kala koKatima Mulilo.

Va ti Hoxobes okwa li tete ha di meumbo limwe naAuchab koGobabis nokonima yefimbo okwa ka dja ko noku ya koKatima Mulilo shaashi ova kala vehe liudite.

Opolifi oya hokolola mEtitatu loshivike eshi kutya Auchab okwa dja koGobabis nelalakano loku ka dipaa Hoxobes shaashi vati e mu lombwela kutya ina hala vali okukala ve li naye mekwatafano lopaihole. 

Eshi a fika moKatima Mulilo okwa hanga nale Hoxobes a dimbuka koilonga. Vati ova tameka okutanguna komesho ounona vavo ovo va hangika hava kala naina (Hoxobes).

Opolifi oya hokolola tai ti omulumenhu okwa pata po peumbo ndele ta holeke po eeshapi nokonima okwa ka pata vali ponduda younona yokunangala.

Vati ounona ova uda ashike ondjebo ya topa meumbo nokonima okaana aka ka kula ka hangika ke na ongodi yopeke oka dengela diva xekulu ou a dala ina noku mu lombwela osho tashi linyenge meumbo lavo.

Xeekulu okwa hangika e li modoolopa yaKatima Mulilo pefimbo opo, okwe uya diva ashike eshi a fika okwa hanga peumbo pa patwa.

Okwa dengela opolifi nokonima yefimbo eshi opolifi ya fika oya teya po omuvelo weumbo.

Eshi opolifi ye uya meumbo oya hanga nale omukainhu nomulumenhu aveshe va fya ve li monduda yokunangala.

Omakonakono opolifi otaa twikile moshikumungu eshi.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-03  Festus Hamalwa

Share on social media