New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / A lumata omukainhu eshi a anya ve lishunine

A lumata omukainhu eshi a anya ve lishunine

2022-05-10  Festus Hamalwa

A lumata omukainhu eshi a anya ve lishunine

Omukainhu weedula 37 okwa lumatwa mombuda kohonda yaye eshi vati a anya ve li shunine nomulumenhu waye kwa li Olomakaya momukunda Okapya moshitukukulwa shaMusati. Omukonakoni woimbuluma wopol i fi mosh itukulwa s h aMu s a t i omu p e d u Commissioner Moses Simaho okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa ya keumbo lohonda yaye efimbo lokonguloshi opo a ka yandje ombili kohonda yaye konima eshi va ninga omafiku ve li efa.

Vati eshi omukainhu ina hala oku itavela eshi ta pewa ombili komulumenhu waye ve li naye mekwatafano lopaihole ova tameka tava tanguna. Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa okwa tameka okudenga omukainhu waye komesho yovakulunhu vaye shaashi vati omukainhu ina hala ve li shunine mohole yavo.

Vati omukainhu naye okwa kufa omakende ndele ta denge ohonda yaye moshipala fiyo tai mono oshiponga. Opolifi oya ti okudja opo omufekelwa okwa tameka okuninga omatilifo kutya vati ota dipaa omukainhu waye ndele naye te likufa omwenyo.

Omufekelwa ina kwatwa po natango shaashi kape na ouyelele kutya okwa faduka po a uka peni omanga omakainhu oku li koshitaashi yoshopolifi pOshikuku. Omakonakono opolifi otaa twikile moshikumungu eshi.

– fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-10  Festus Hamalwa

Share on social media