New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakalimo yomolukanda Bagdad yuuvite nayi kepato lyoongeshefa dhawo

Aakalimo yomolukanda Bagdad yuuvite nayi kepato lyoongeshefa dhawo

2020-03-31  Staff Report 2

Aakalimo yomolukanda Bagdad yuuvite nayi kepato lyoongeshefa dhawo

Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA-Aakalimo yomolukanda Baghdad mOshakati, moshitopolwa shaShana oya hokolola kutya  kaya uvite ombili omolwepato lyoongeshefa dhawo, moka omo ya ikolela ngele tashiya puuhupilo wonkalamwenyo yomuntu .

 Baghadad olukanda lwa ikalekelwa luli popepi nOneshila, moka aakwashikwagana oyendji ya imonena omahala go ku kala nokuza ngele taya yi kiilonga. 
Olukanda ndoka oluna aantu ye vulithe  pomwaalu 300 mboka oyendji ka yena iilongana ishewe  haya mono iiyemo iishona.

Maria Nakale ngoka a popi naKundana okwa hokolola nokwati,oye uvite yafa taya kolonyekwa oshoka oongeshefa dhawo odha patwa, moka haya vulu okumona oshimaliwa opo ya kalande sha sho kulya oshowo oompumbwe dhawo dhesiku  kehe.

“Epangelo olya hulitha po elanditho lyiikunwa. Ngame otombo oyo hayi hupitha ndje, ngele ndalanditha opo handi vulu oku landasha shokulya,nena andili peni shindili ngeyi? Ondina okanona ka pumbwa okulya ethimbo alihe, otandikape shike?”Nakale a pula nongeyo.

Ta ti oshali oshihwepo ngele kwali ya pewa ashike ehala  tali vulu  okulandithilwa moka hamuyi ashike aantu yethike pomwaalu gontumba pethimbo limwe, ngaashi oositola dhikulya tadhi ningi pethimbo ndika opo woo yamone po   oshimaliwa sho kuya hupitha.
Nakale tapopi  a yemata koshipala ta ti ngele hasho epangelo nali ya ningile po sha meendelelo oshoka otaya si ondjala. 

Titus Timoteus naye ha zi molukanda ndoka okwa ti ye oha landitha moopenzela, ohayi aakalandithe mpoka pena openzela miitopolwa oyindji yomoooli, ihe paife okuli ashike megumbo oshoka oya indikwa oku gongala pomahala gena aantu oyendji.

“Moopenzela omo handi kutha oshimaliwa shokulanda oompumbwe dhandje. Ngame itandi kufundju meme, nena esiku etiyali inandilya, okwa li handilanda okapana kandje kehesiku nge ndazimbuka ashike paife kandina oshimaliwa,” Timoteus a popi ngaaka.

Gumwe hazi natango molukanda Bagdad ngoka ina popya edhina lye okwa ti onkalo oye ya dhigupalela, ta ti olukanda lwawo okwa li ashike lwa ikolela moongeshefa dha nathangwa opo gumwe a  mone sha sho kulya, ta ti shika otashi  sitha oyendji ondjala.

Kundana okwa li wo amono uupyakadhi wumwe kutya molukanda moka omuna aantu oyendji, mboka taya zi moshipeleki ooya tatu nenge ooyane, shina ashike ela limwe lyokulala moka mpoka uyogoki wapumbapo lela.

Nonande oyendji otaya  nyenyeta yo kaya uvite ombili omolwa epato lyoongesha oya ti oye uviteko uupyakadhi womukithi  goCovid-19, ngoka omupyakadhi na ogwa kwata aakwashigwana oyendji muuyuni noshowo gwa dhipaga.
Pic : Shacks (ethano ndika otali ulike dhimwe dhoomombashu moka aakalimo yomolukanda lwedhina Bagdad taya zi onga omalukalo gawo. Ethano ndika oshuulikitho wala ihe kalishi lyomolukanda ndoka. Omuthaneki: Emmency Nuukala
    


2020-03-31  Staff Report 2

Tags: Oshana
Share on social media