New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakalimo yomOshaikati East ya sila omayakulo ondjala

Aakalimo yomOshaikati East ya sila omayakulo ondjala

2019-08-28  Nuusita Ashipala

Aakalimo yomOshaikati East ya sila omayakulo ondjala

ONGWEDIVA –  Aakalimo yokomalukanda goombashu moshikandjohogololo shaShakati East oya ti oya sila omayakulo ondjala, unene tuu ngoka taga eta uuyogoki. Aantu, unene tuu aagundjuka oya ti nonando ya kala nokuhogolola, natango ope na oshindji shoka shi na okulongwa miitopolwa yawo.

Ope na wo ompumbwe onene yiilonga onkene aagundjuka oyendji ngashiingeyi oya pikwa komangandja, yo taya longo iimbuluma.

Ope na wo eindilo lyokukaleka po uuyogoki unene tuu sho moshitopolwa mu na uunona hawu dhana.
“Otwa hala omudhingoloko gwetu gu kale gwa yela, ou wete kutya omudhingoloko ogwa kaka notagu hili omikithi mokati ketu,” Petrus Amunyela a za kolukanda lwaSky ta ti ngaaka.

Aagundjuka taya indile oompito dhiilonga taya ti oyendji ohaya kala ashike omutumba megumbo oshoka ka pe na iilonga.

“Tse yamwe ohatu ya okugogolola neinekelo kutya elelo epe otali yambulapo omidhingoloko dhetu shoka tashi patulula oompito dhiilonga,” osho Albertina Simson a ti ngaaka. Omupopiliko gwelelondoolopa yaShakati Katarina Kamari okwa ti elelo olyi na osipana yokukwatelapo uuyogoki miitopolwa ayihe. Okwa ti oku na wo ethaneko lyokuyambulapo oombashu ya kwashilipaleke kutya aakalimo yokomalukanda oye na omayakulo osho wo oombapila ndhoka tadhi ulike kutya omahala ogawo.

Opo ya gwanithe po oya hala okutula olukanda lwaUupindi lwokuumbugantu pamuthika gwopambelewa. Ope na owo edhiladhilo lyokutalulula nokutendulula Oneshila, Okandjengendi nEvululuko
Eleleo olya tembudha wo aantu okuza kEemwandi ya ya kOnawa hoka ku na omayakulo.
Elelo natango olya hala okukutha aakalimo oku ya tembudhila okuza mOshoopala oshoka oya hala shi kale omahala gomangeshefelo.

Omupeviminista gwomayambulepo goondoolopa niitopolwa yokomikunda Derek Klazen okwa li a tseyitha kutya omu na aantu ye vule 900 000 haya zi moombashu moshilongo ashihe. Ta ti mboka ye li moombashu aaniiyemo iishona nenge mboka yaa na iiyemo. Ta ti wo aantu oyendji otaya mbomboloka okuza komikunda yu uka koondoolopa omolwa ompumbwe yoompito dhiilonga.


2019-08-28  Nuusita Ashipala

Tags: Oshana
Share on social media