New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakalimo yomoshitopolwa shaNesi ya hala ehumokomeho

Aakalimo yomoshitopolwa shaNesi ya hala ehumokomeho

2020-08-10  Victoria Kaapanda

Aakalimo yomoshitopolwa shaNesi ya hala ehumokomeho

ONGWEDIVA - Aakalimo yomoshikandjohogololo shaNesi, oya hala  ehumokomeho lyondoolopa yawo. 
Taya nyenyeta kutya, ohaya longitha iimaliwa oyindji, okukagwanithapo ombumbwe niikugwanitha yawo koondolopa  dhilwe, shoka hashi ya pula oshimaliwa oshindji.

Omukalimo gumwe gwomOnesi Simon Shimwino Planner, okwati, ondoolopa ndjoka onene noya pumbwa oombelewa odhindji opo dhiya tete omagulu okukamona omakwatho koondolopa dhokokule.
“Ohatu longitha iimaliwa oyindji okuya kUutapi , Oshakati okumona omakwatho ngaashi iipangelo iinene, oshowo okufuta omeya. Otsandi  ndjoka yili popepi nase, itoolongitha oshimaliwa oshindji nayo natango kayina omayakulo agehe,”Shimwino ta ti ngaaka.
Ta ti, ondoolopa yaNesi  kayina uumbomba wokunana oshimaliwa, kakele kokashina hoka hakananwa iimaliwa, keli mondingosho yimwe, ihe ohakananwa ashike oshimaliwa shi thike N$300 okuya pevi.
Ombanga ndjoka yili ko oyoNampost, ihe olwindji ihayi kala noshimaliwa, shoka hashi thiminike aakalimo yalongithe oshimaliwa oshindji yakanane koondolopa dhilwe.

Tanyenyeta ta ti, kamuna opate yoteya.  Ta ti, oondjila odhuudha omalambo . “Oshili kansela na uve omanyenyeta getu, ihauto yetu otayi sasukapo omolwa opate inayi longwa.
Natanael Thomas, omukalimo gomOnesi, okwati, ondoolopa yawo yaNesi oyakalapo kiinima oyendji.
 “Ohandi uvu epangelo tali gandja iimaliwa yilongithwe miikandjohogololo. Ano yoshikandjo shetu ohayi longo shiike,”Thomas a pula ngaaka.
Thomas ta ti,  aanyasha  sigo onena oya kuutumba momagumbo kaayena iilonga noozapo dhawo dhili kohi yookofa, ihe kehesiku otaya uvu oopoleyeka dhapita, okukwathela aanyasha ya nyangadhale naashoka taya vulu.
Tapula ta ti, ano ohadhi pewa olye, nongele opena mboka hayedhipewa ohayeshi ende ngiini opo kehe omukalimo gwomoshitoplwa shaNesi eli mompumbwe amone omayakulo ngoka. “Kansela netu yamukule, otwahala ehumokomeho nomalunduluko mondoolopa yetu”, Thomas a popi ngaaka

Kansela gwondoolopa yaNesi  Titus Kanyele okwati, ombelewa onene yoshitopolwa oshowo ombelewa yoshikandjohololo  oshili oshinakugwanithwa shawo shotango etamo opate moshikandjohogololo shaNesi.
“Otwa kondjitha oku eta uumbomba moshikandjohogolo ihe, oombanga dhimwe odha tinda oshoka aniwa oshitopolwa inashi thika pondondo yokugongelwa oshimaliwa tashi pulwa koombanga,” Kanyele a popi ngaaka. Ta ti, hapo ya huulile mpoka, natango oya tegela omayamukulo gamwe, okuza koombonga dhimwe yangi omayindilo.

Kanyele okwali a fatulula ta ti, aakalalimo oyena uuthemba okukaninga etsokumwe nombelewa yaNamwater kUutapi, opo ya kale taya futu omeya mombanga yoNampot ndjoka yili popepi nayo.
“Ohashi kala oshiwanawa ngele aanyasha taya kala tayathiki poombelewa dhookansela ya vule okupewa omawuyelele agehe ya pumbwa. Ohaya ti, ohaya popi omanyenyeto gawo koombelewa dookansela, ihe kaye shininga,”Kanyele a fatulula ngaaka. 


2020-08-10  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media