New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakiintu taya dhana onkandangala melongo

Aakiintu taya dhana onkandangala melongo

2019-09-30  Loide Jason

Aakiintu taya dhana onkandangala melongo

WINDHOEK-Oshiputudhilo shelongo shopombanda shedhina International University of Management (IUM) sho ya gandja oonzapo kaayilongi mboka ye shi pondola okumana omayilongo gawo mEtitato oya ulike kutya oopelesanda ashike 28 dhaalumentu ya mona oonzapo momailongo ga yooloka omanga oopelesenda oonkwawo aakiintu oyo ye dhi yambula po.

IUM okwa zaleke aalongwa ye li 2111 omaguwo moondondo dha yooloka mEtitano lya zi ko, e shi ningile kohotela ndjoka hayi ningilwa iigongi yedhina Safari Hotel moWindhoek.

Shika oshikando oshi-15 oshiputudhilo shoka sha tumbulwa pombanda sha zaleke aalongwa yasho omaguwo gawo   moshilongo shika.

Ngoka nduno a tota po oshiputudhilo shika Dr David Namwandi okwa hokolola kutya oshiputudhilo osho tuu shika osha tamekela ashike elongo lyasho megumbo moka, sha tameke ashike nomuntu gumwe nomulongi gumwe ashike ngashiingeyi oshi na aailongi ye vulithe pomayovi geli omulongo.

MEtitano lya zi ko oshiputudhilo osho tuu shika osha ninga ondjokonona sho nduno sha gandja oonzapo kaazali yomaguwo tango tango mboka ya mona oonzapo dhopombanda tadhi ithanwa Master miinima yi na sha nomatalelopo, iinima yomakwatathano gwopayuni noshowo okulela melongo.

Shika osho oshiputudhilo shotango moshilongo okugandja oonzapo ndhoka naNamwandi okwa hokolola kutya shoka oshiputudhilo shika sha lalakanena nenge elalakano lyasho ooshoka kutya oya hala okugandja elongo lya ngushupala kaailongi yopombanda opo ya wape okuhumitha oshilongo komesho. Namwandi okwa ti oshiputudhilo shika ngashiingeyi osha tamununa iitayi yasho na oshina iitayi yi vulithe pwiitano, shimwe osh ili koDorado Campus, Ongwediva Campus, Nkurenkuru Campus, Coastal Campus, Windhoek City Branch noSwakopmund.

Ngoka e li ngashingeyi omukuluntu gwoshiputudhilo shoka omundohotola Vano Vaino Shekutaamba okwa hokolola kutya ngashiingeyi IUM okwa longa oshimpwiyu oshinene mokukwathela  aayilongi mboka uunongo mboka wa yooloka nowa pumbiwa onkene ngashiingeyi shi li ko oshawo okusa oshimpwiyu kutya oshilongo shika osha huma komeho. “Ngashingeyi one nduno mwa pumwa okulonga nuudhiginini oshilongo shika shi kale sha huma komeho ngaashi tashi vulika nuunongo mboka wa mona tamu longitha woo oonzapo dhoka oku ka konga iilonga,” osho a hokolola ngaaka a taalela engathithi ndyoka enene lyaazali maguwo.

Shekutaamba okwa hokolola kutya aayilongi mboka ngashiingeyi ya pondola okukala ya mona oonzapo dhawo ngele oya tokola okugaluka onkene ngaa taya ka ninga elago okukala ya kuthilwa ko iifuta yi li poopelesenda 20 kumbyoka yosikola opo natango ya tsikile nelongo lyawo sigo okonzapo ya hugunina.

“Shoka otashi ningwa onga olupandu sho aayilongi mbaka ya longo nuudhigini opo ya tule oshiputudhilo shika momusholondondo gwiiputudhilo yopombanda mbyoka ya lalakanena oshindji, ngele tashi ya pelongo dhingi moshilongo,” osho a hokolola ngaaka  omanga nduno a taalela engathithi lyaazalimaguwo noshowo aavali mboka ya kala ye ya oku kala oontaliyisho yoyana sho taya zala omaguwo.

Aapopi ya yooloka oya kala taya tumbaleke nduno IUM ondjila ndjoka a enda opo a kala a lalakanena oshindji ngaaka ngele tashiya poku zaleka omaguwo moshilongo, shika oshikando oshitimulongo noshititano oshiputudhilo shika tashi zaleke omaguwo.


2019-09-30  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media