New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakiintu yomomikunda ya gandja omakwatho mOhangwena

Aakiintu yomomikunda ya gandja omakwatho mOhangwena

2023-02-02  Staff Reporter

Aakiintu yomomikunda ya gandja omakwatho mOhangwena

Hilma Nakanduungile 

OSHIKANGO- Ehangano lyaakiintu yokomikunda moNamibia olya gandja omakwatho kuyamwe po yomaakiintu mboka ya dhengwa kefundja mOhangwena. Omakwatho ga gandjwa omwa kwatelwa uusila, oothewa dhokuyoga, oosuuka nayilwe, yongushu N$ 2000 

Omagano ngoka oga li ga taambwa ko kOmupilima gwoshilongo Saara Kuugongelwa-Amadhila ngoka a li metalelopo moshitopolwa okutala onkalo yefundja. Kuugongelwa- Amadhila okwa kombo kombunda ehangano lyaakiintu yokomikunda, nokwi indile oshigwana shi kuthe ko oshiholelwa oshiwana shokutsakaneka epangelo ondjilakati. “Ino pumbwa okukala wu na oshindji opo wu kwathele omuntu e li mompumbwe, ihe ekwatho kehe to gandja oli na oshilonga notali ti sha,” Kuugongelwa-Amadhila ta ti ngaaka. Omunashipundi gwehangano moshilongo, Elizabeth Amutenya okwa ti, ehangano lyawo ohali ungaunga naakiintu yokomikunda, notali lalakanene okuyayambula momikalo dha yoolokathana, onkene ya tokola ya kwathe oomeme mOhangwena mboka ya dhengwa kefundja. 

“Ehangano lyetu olya gandja okashonanima hoka tu na po, nelalakano okutsakaneka epangelo ondjilakati. Shika twa gandja nena mpaka otwe shi ningi omolwa uukwawowanakali mboka tu na. Omukiintu oye omusilishimpwiyu gwomwenyo, gwevi nomugandji gwohohole, sho shika osho she tu thiminike opo tu yakule yakwetu mbaka ye li mompumbwe,” Amutenya ta ti ngaaka. 

Ta gwedha ko kutya kakele komakwatho ya gandja, iilyo yawo oya li wo ya mono ompito okuya moonkundathana naakiintu mboka ye li pehala lyomatululilo gopakathimbo molwefundja momukunda Onamhinda, nelalakano okuya tsa omukumo nokugandja ehungomwenyo kwaamboka taye li pumbwa. 

Iilyo yehangano lyaakiintu yokomikunda ohayi dheulathana nokutungathana, opo yi kale tayi vulu okweeta po sha kuyoyene. “Inatu hala okukala twi ikwatelela maasamane. Monale okwa li hatu kala ashike twa tala maasamane opo ye tu pe kehe shimwe, ihe mongashingeyi oomeme natse otatu nyangadhala okugwanitha po oompumbwe momagumbo, okupitila mehanga lyaakiintu,” Amutenya ta ti ngaaka. 


2023-02-02  Staff Reporter

Share on social media