New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aakulupe yaali ya yugwa N$150 000 komalungula

Aakulupe yaali ya yugwa N$150 000 komalungula

2024-05-21  Correspondent

Aakulupe yaali ya yugwa N$150 000 komalungula

Charles Ndeumane

 

ONGWEDIVA – Aakengeleli oya longitha omalungula ga huma okukengelela aakulupe yaali oshimaliwa shoN$150 000 miiningwanima iyali ya lambathana. 

Iikengelela mbino oya longithwa moshitopolwa shaShana. 

Otaku hokololwa aafuthi ya longitha oongodhi dhokondje yiilongo okudhengela oonakuninga iihakanwa noyi ipopi ongaanambelewa yombaanga ya hala okupa aakokele mboka omayakulo gombaanga. Oye shi pondola okukutha aakokele omauyelele gawo gombaanga ngoka kwa li ya pumbwa opo ya kuthe iimaliwa moompungulilo dhawo dhombaanga taya longitha oongodhi dhopeke.

Oshikengelela shotango osha ningilwa omukulupe gwomukulukadhi omunamimvo 62 omukalimo gwomOndangwa, ngoka a yugwa oN$50 000 momasiku 9 Mai nuumvo. Konima ashike yesiku limwe, omukulupe gwomukulukadhi omunamimvo 68, omukalimo gwomOngwediva, okwa kengelelwa oN$100 000 momukalo gwa faathana. Pamapopyo gomupevikuluntu gwopolisi mOshana Fredrick Ndjadila, aakengeleli oya longitha ompungulilo yopamalungula tayi ithanwa Moon Money oko ya tumine iimaliwa mbyoka ya yugu aakulupe. Omoon money ompungulilo yiimaliwa, ashike inayi fa oombaanga ngaashi tu dhi shi, ndjika ohayi longo ashike nomalungula, kayi na omatungilo mpoka hayi longele yo itayi vulu okumonika, onkene okumona kutya iimaliwa ya kengelelwa aakokele oyu uka peni oshinima oshidhigu noonkongo.

Aakangeleli ohaya tameke nokulombwela oonakuninga iihakanwa omauyelele gawo gopaumwene ngoka itaaya fekele kutya opu na ishewe ngoka e ga shi ngaashi omadhina gawo guudha, edhina lyombaanga ndjoka haya pungula nayo, ehala mpoka haya zi noshot uu. Ohaya pula aakengelelwa ya kwashilipaleke kutya uuyelele ya popi owomondjila, opo ihe taya tsikile nokupula uuyelele mboka ya pumbwa lela opo ya ye mo oonyala moompungulilo dhawo. Ndjadila okwa londodha aantu kaaya gandje omauyelele gawo goombaanga kaantu yalwe, nande naya kale aakwanezimo oshoka aakengeleli otaya vulu okukala aakwanezimo nenge aapopepi nayo, nenge ya pewe omauyelele gawo kaakwanezimo mboka ye shi omauyelele ga tya ngaaka. 

Pethimbo a li ta popi kombinga yiikengelela yokomalungula noyopangodhi, omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaShana, komufala Naftal Lungameni Sakaria, okwa londodha aakwashigwana ya kale uupathi ngele taya landa iinima komalungula. “Ino landa iinima inoo yi mona kaantu kuu ya shi”, Lungameni a ti. Okwa tsu omuthindo kesimano lyokukwashilipaleka kutya oshimaliwa osha tuminwa shili mompangulilo yoye yombaanga manga inoo gandja shoka to landitha.

Melondodho lyahugunina kaakengeleli, komanda okwa kwashilipaleke oshigwana kutya omiya dhaShinana odhi li mokashoko kaamboka ye li konima yiikengelela mbyoka. Okwa tsikile ko ta ti, “nonande aakengeleli ohaya nduluka po omikalo omipe dhokukengelela oshigwana, naya kale ye shi kutya oshi na sha ashike nethimbo, ashike oveta otayi adha”.

“Muuyelele wiikengelela yopamalungula mbyoka tayi lunduluka ethimbo kehe, osha simana okukala wu li uupathi, gamena uuyelele woye wopaumwene kaawu gwile momake ga puka, ngweye ino pwilikina komuntu te ku dhengele ta ti ota dhenge okuza kombaanga ndjoka ho longitha, tseya kutya ombaanga kayi na esiku yi ku pule uuyelele woye wopaumwene pangodhi”, Lungameni ta londodha.

-mrndeumaneraycharles@gmail.com


2024-05-21  Correspondent

Share on social media