New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aantu ye vule po500 ya konakonwa okaankela mesiku limwe

Aantu ye vule po500 ya konakonwa okaankela mesiku limwe

2022-09-07  Victoria Kaapanda

Aantu ye vule po500 ya konakonwa okaankela mesiku limwe

 Aantu ye vule po500 Olyomakaya ga z iko oya konakonwa omikithi dha yooloka noya mono omauyelele kombinga yuundjolowele wawo, sha ningwa mOkahao. 

Ndyoka ethano tali ulike kutya oshigwana oshi na ontseyo kombinga yoshiponga shomukithi gokaankela, ngoka gwa faalela aantu oyendji, unene omimvo dha piti. 

Sha ikolelela komapekapeko ga ningwa koshifokundaneki shika komalungula, aantu oomilliona dha pita 10 oya si komukithi gokaankela muuyuni awuhe momumvo 2021. 

Endiki tali ithanwa Indira Gandhi Fund okwa li lya longekidha oshikonga shokukonakona oshowo okuhwahwameka nokugandja omawuyelele kombinga yomikithi dhookaankela gomaludhi agehe maakiintu nomaalumentu, ndyoka kwa li lya hili aantu ayehe mboka okuza kiitopolwa yi ili noyi ili monooli. 

Omunashipundi mendiki Indira Gandhi, Ndeutala Angolo okwa ti omwaalu ngoka okwa li gwe ya kumitha, shoka tashi ulike kutya oshigwana oshi li lela mompumbwe noshi na ohokwe yokukonakonwa. 

“Okaankera odhi li pomalundhi, nodhi na omandhindhiliko ga yooloka, onkene ohashi kala oshiwanawa uuna aantu taya konakonwa kuyele opo ya mone omayakulo kuyele,” ta popi ngaaka. 

Angolo okwa ti, nonando omakonakono ngoka hago gotango, otega ithana kutya ogo gotango ga konakona aantu ye thike mpoka. 

Ta ti, oshipangelo shOngwediva Medi Park osha kala nokulongekidha omakonakono ngoka omimvo adhihe dha piti. 

Omundohotola moshipangelo Ongwediva Medi Park, Ali Elsaket okwa li a gandja uuyelele kombinga yomukithi gokaankela maalumentu. 

Ta gandja, uuyelele wokaankela miilyo yaalumentu ta ti, osha simana aalumentu ya uvithwe ko kombinga yokaankela, oshoka oyendji oya itaala kutya aakiintu oyo ashike iihakanwa yokaankela. 

“Okaankela unene ohayi kwata kiilyo yaalumentu, ihe oya nika oshiponga, nohayi dhipaga uunene aalumentu, ihe omolwa okwayikonaakonitha kuyele nokwaa uva ko kutya omukithi ngoka ohagu vulu okukwata aalumentu,” Elsaket a fatulula. 

Ta ti, oopelesenda 75 dhaalumentu ohadhi kwatwa kokaankela ndjoka omvula kehe, nuunene kaanamimvo okuza 65. 

Elsaket okwa ti, okaankela ndjoka oyi na omandhnidhiliko ngaashi, okusitama uusiku olwindji, okululuma moshinena ngele to sitama, okusitama ombinzi, oshowo ombunda tayi pi. 

Omukuluntu gwosaala yokumona uunona Laimi Nambahu moshipangelo shaMedi Park okwa li alombwele engungo lyaapulakeni kutya omukithi gokaankela ohagu dhipaga aantu nogwa nika oshiponga. 

“Okaankela yokomapunga oyo tango hayi dhipaga aantu, taku landula okaankela yokomagundji ndjoka unene hayi kwata oomeme oshowo yokiilyo yiivalithi ontintatu,” Nambahu a popi ngaaka. 

Omundohotola Beatrix Ndahalele okwa lombwele aantu kombinga yomaludhi gookaankela natango moNamibia mwa kwatelwa okaankela yoshipa, yomomuligu noyokomandjandja. 

Ndahalele okwa ti omapekaapeko oga holola kutya aantu ye li 627 000 muuyuni, kehe omumvo ohaya hulitha komukithi gokaankela yokomagundji. 

“Nonande uuyelele wothaathaa inawu ya puuyelele kutya oshike hashi eta okaankela yokomagundji, otaku ti ohayi vulu okuza momalovu, omimvo dhomuntu, nenge ya thigululwa kaakwanezimo yo popepi,” Ndahalele a fatulula. 

Okwa gandja iiholelwa yiinima mbyoka tayi vulu okukeelela okaankela yokomagundji, a kwatela mo okuyamitha kontulo, okudhewula olutu – mwa kwatelwa okweenda, okwaahila omakaya, okulya iikulya yi na iitungithi ya gwana. 

“Eeno, otu shi shi kutya omukithi gwokaankela otagu vulu okukeelelwa nokupangwa, ashike ongele gwa dhimbululwa kuyele. Onkene aantu oya pumbwa okukonaakonwa kuyele opo ya mone omakwathelo ga pumbiwa,” a popi ngaaka. 

Ta ti, oshihwepo kehe gumwe a ye komakonaakono opo a kale e shi mpoka a thikama kombinga yokaankela. 

Okwa gwedha po ta ti, okaankela ohayi etwa kiikulya yimwe, komakaya, komudhingoloko, koonte dhetango, kekako nokelongithonayi lyiikolitha. Oyendji oya gandja iiholelwa esiku ndyoka, nkene omikithi dhokaankela dha li tadhi endele ko, momalutu gawo ihe oye yi keelela sho ya mono epango mbala omolwa omakonakono. - vkaapanda@nepc.com.na 


2022-09-07  Victoria Kaapanda

Share on social media