New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aanyasha naya tameke okwi ilongela kuyo yene

Aanyasha naya tameke okwi ilongela kuyo yene

2021-02-03  Victoria Kaapanda

Aanyasha naya tameke okwi ilongela kuyo yene

Omunafaalama gwoondjuhwa okwa kumagidha aanyasha ya nyangadhale konima yeyilongo lyawo, peha lyoku kuutumba momagumbo.
Izata Nganga oku na oshikuku shoondjuhwa dhi vule 300, ihe kehe esiku komwaalu gwoondjuhwa ohaku gwedha.

“Onda tameke ongeshefa yandje yoondjuhwa oshowo omayi oomvula ndatu dha pita, nonando ethimbo ndika oongeshefa  moshilongo itadhi ende nawa omolwa omukithi gwoCovid-19, atu endekele ngaa, hu itaku ziya,” Nganga  a popi ngaaka.
Okwa kumagidha ta ti,  uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela. Aanyasha inaya kala we ya tegelela okupewa iilonga kepangelo omanga taya vulu okulongitha uunongo wa wo yene.

“Sho nda tameke ongeshefa ndjika, okwa li nda tameke noondjuhwa 100, ihe nena ondi na oondjuhwa  dhi vule 400.  Oondjuhwa ohadhi pendje omayi ngoka handi landitha,” Nganga a popi ngaaka.

Omunafaalama gwoondjuhwa okwa ti, ongeshefa ndjoka oyo a ikolelela muyo, okuhupitha aakwanezimo.
Takumagidha ta ti, oshimaliwa ihashigwana, ihe okashona hoka to mono okutula omboloto poshitafula, oke vule owala. Nganga okwa ti, ongeshefa ohayi humukomeho una toyi kalekepo ngoye mwene, oondjuhwa ohadhi pula ikulya, oshowo omiti.
“Ohandi lonigitha N$900 kehe konima yomasiku gaali okulanda ooshako mbali dhiikulya yoondjuhwa. Iimaliwa kayina olwaala, kehe ongeshefa tayi vulu okweetapo oshimaliwa oyi li nawa,” a popi ngaaka.

Omunafalama gwoondjuhwa, ta ti etameko aluhe oha li kala edhigu, ihe ngele owuna shi li ohokwe nomukumo mwaashoka wa hala, siku limwe otokeshi pondola.
Silas Nangombe ngoka amana eyilongo lye omvula ya zi ko moshikumungu shuulongi mOngwediva okwa ti, manga ta kongo ilonga yonzapo ye, otalanditha manga uukwashike pendjewo pegumbo.
Nangombe okuna okatala kiihulunde talanditha pegumbo.

“Aanyasha aakwetu ohapopi kutya itaya vulu okulanditha momapandaanda omanga yena oonzapo. Onzapo oto vulu okukala wu yina ihe iilonga yapamba eyilongo lyoye, kayipo ethimbo ndyoka,” a popi ngaaka.
Nangombe okwa popi ta ti, iihulunde mbyoka halanditha oha mono mo iimaliwa yokulanda oothewa dhe oshowo olefa yokukonga iilonga ye.
“Ongula kehe omanga inandi ya kiilonga yandje mbyoka, ohandi piti tandi kakonga iilonga yandje, ihe ondina omukumo kutya esiku limwe, kemanya otaku kaza ontsi,” Nangombe ta popi nomukumo. 


2021-02-03  Victoria Kaapanda

Share on social media