New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aashakati ya tila oCorona sho efundja tali engene 

Aashakati ya tila oCorona sho efundja tali engene 

2021-01-21  Victoria Kaapanda

Aashakati ya tila oCorona sho efundja tali engene 

Immanuel Shitaatala gwomolukanda Evululuko okwa ti elelo lyondoolopa lyaShakati olya kwashilipaleke kutya, ngele omvula ya loko unene, ndele omeya taga thiki  nomomalukanda aantu otaya ka tembudhwa.
Ta pula kutya aantu otaya ka falwa kootenda nenge otaya ka falwa peni? Nongele okootenda, kehe egumbo otali ka kala lyi na otenda yawo nenge ongiini?

Otandi pula omapulo ngoka omolwomukithi gwoCorona, oshoka ngele aantu otaya ka tulwa mumwe, natango ndjoka ompito yimwe yokutaandeleka omukithi gwoCovid-19.

Shitaatala okwa kumagidha ta ti, elelelo lyondoolopa na li tule edhilaadhilothaneko ndyoka miilonga omanga kuyele.  
Okwa gwedha po ta ti, omeya ngele taga zi kombinga yEhenye ohaga pitile montopa onene yOkandjengedi oshowo muuntopa uushona mOneshila.

“Omeya ngoka ngele ga piti oontopa ndhoka, ohaga shalakanene mEvululuko. Onkene otatu indile elelo lyondoolopa lyi longe ngaashi tali longo kEhenye, opo omeya kaaga talame mEvululuko,” Shitaatala a popi ngaaka.
Omukwatakanithi gwomawulele mombelewa yelelo lyondoolopa yaShakati Katarina Kamari okwa ti, aakalimo yOmoshakati unene yomomalukanda ngoka haga adhiwa kefundja inaya pumbwa okutila efundja.

“Elelelo lyondoolopa olyi li metifa okulonga ayihe okukeelela omeya gefundja kaaga thike momahala gawo. Oshigwana inashi pumbwa okutila unene, nonando otwa tegelela omvula onene tayi ya momasiku gokomeho,” Kamari a popi ngaaka.
Ta ti, elelo lyondoolopa olyi ipyakadhila okulonga omilonga ndhoka hadhi ende omeya oshowo okukeelela omeya ga pitilile omulonga. Kamari ta ti, omilonga adhihe hadhi ende omeya ngoka odhi li metifa okuthewa dha uka mevi muule, opo omeya ga pite ga manguluka, kaaga andjakane ga uka momalukanda.

“Moshiwambo ohaku ti omeya ihaga keelelwa, ihe otatu kambadhala okulonga sho tatu vulu opo kaaga ka thike momalukanda moka, ‘’ Kamari a popi ngaaka.

Okwa gwedha po ta ti, nongele omvula oya ka loka unene, ngaashi kiitopolwa yimwe, ndele omeya taga ka thika momalukanda ngoka, elelo lyondoolopa olya ilongekidha okutembudha aakalimo ayehe.
Kamari okwa ti, komalukanda gamwe ngaashi uupindi nOshoopola, hoka nako haku yi omeya gefundja,  nako otaku ka longwa ngaashi naanaa ombinga yokEhenye tayi longwa, okukeelela omeya ga pite.


2021-01-21  Victoria Kaapanda

Share on social media