New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aayelele mOhangwena mokati komauwanawa

Aayelele mOhangwena mokati komauwanawa

2019-07-12  Staff Reporter

Aayelele mOhangwena mokati komauwanawa

¦  Victoria Kaapanda

EENHANA-Neyambidhidho lyOmbelewa yOmupevipresidente, omagumbo ge li 24 oga li ga tungwa momukunda  Omundaungilo noga gandja omahala goku za Aayelele 150. Omagumbo ngaka oge na ongushu N$800 000.
Shika osha popiwa kuNgoloneya gwaHangwena Usko Nghaamwa, mepopitho lye lyaakalimo yomoshitopolwa shika mEtiyali.
Nghaamwa ta ti okwa pandula ehangano lyomalusheno NORED, sho lya yambidhidha omukunda Omundangulo nokutaandeleka olusheno moshikandjo shoka, ta ti olya ninga oonkalamwenyo dhaakalimo oompu moompito odhindji.  
“Omvula ndjika, Aayelele ye li 910 oy ali ya ishangitha okuya koosikola, omanga y eli 11  oye li kiiputudhilo ya yooloka yopombanda. Oprograma tayi ithanwa  ‘The Annual Back to and  stay in school’ oya li ya tseyitha nokugandja omalongo nuumvo posikola  Hainyeko  moshikandjohogololo shaKongo,” Nghaamwa ta ti ngaaka.
Naashi naanaa shi li onkalondjigilile kutya aayelele  oyendji ohaya thigwa po kelongo, nuumvo aayelele oya li ya hula ko oongaku nokulonda oompani nonando otaya kambadhala ngaa natango okuya sigo opombanda, ya thike mpoka pe na aanasikola aakwawo moshilongo.
Nghaamwa ta ti aayelele yamwe oya li ya pewa iilongitho yokufoloma oondhopi, opo ya vule okutunga oosikola dhopetameko dhaanona oshowo okulanditha oondhopi, yo ya mone oshimaliwa shoka taya tula moshiketha opo ya vule oku ikwathela moompito nomooproyeka dhimwe dha yooloka.
“Moshitopolwa shetu shaHangwena otatu tsikile natango nooprograma ndhoka hadhi yambidhidha Aayelele oshowo oonakulwa aakulu,  omolwa esimaneko lyuuntu wawo,” Ngoloneya osho a ti ngaaka.
Ta gwedha po kutya ooporojeka ndhoka unene hadhi gandjwa koonakulwa aakulu, oku ya kwathela opo ya iyambidhidhe yo yene oshowo okwi isila oshimpwiyu okupitila miilonga yooporoyeka ndhoka taya longo.
Ooporojeka dhi li 23 odha li dha gandjwa kaakalimo yomOhangwena miikandjohogololo ya yooloka, dhongushu yoomiliona N$4,5 .
Aakalimo ye li 10 oya li ya pewa  ekutu lyoN$50 000, ye li 64 ohaya mono N$4 000, no14  haya mono  N$3 000 kehe komwedhi


2019-07-12  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media