New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Aayelele ya mono opomba yomeya

Aayelele ya mono opomba yomeya

2020-05-19  Victoria Kaapanda

Aayelele ya mono opomba yomeya

ONGWEDIVA - Aayelele yokoKankudi moshitopolwa shaTjozondjopa, mboka ya ningi oomvula dha pita pomulongo yaa na omeya  noya tega opomba  yi pangelwe, oya mono omeya omayelele  oshiwike sha zi ko.

Aayelele yomehala tali ithanwa  N≠a Jaqna Conservancy, oya ninga ethimbo taya mono iihuna unene ngele tashi ya komeya omayelele. Oya kala ethimbo taya ende oshinano sha pita pookilometa omulongo oku ka teka omeya.
Sha ikwatelela kuuyelele wa pitithwa komukuluntu gwehangano tali ithanwa Nyae Nyae Development Foundation, Lara Diez okwa ti aayelele mboka oya kala ya taalela uupyakadhi mboka ethimbo ele, shoka natango she ya shunitha monima okutota po ooprojeka dhawo dhiikunino ndhoka tadhi pumbwa okutekelwa  ethimbo kehe noku ya etela iiyemo.

“Omvula ya zi ko okakomitiye mendiki N≠a Jaqna Conservancy, oka li ka toto po oprojeka tayi ithanwa trophy hunting ndjoka ya kwathele oku eta po iiyemo iishona, mbyoka ya kwathele okufuta noku eta opomba yomeya ndjoka tayi kwathele wo natango aayelele ya tekele iikunino yawo, “ Diez ta ti ngaaka.

 Ta ti pethimbo ndika aanamikunda moshitopolwa shoka oye li menyanyu enene sho ya mono opomba popepi notaya vulu okulonga iilonga yawo, tayi vulu oku yi  etela iiyemo natango.
Ta gwedha po ta ti,  shoka tashi longwa kehangano ndyoka, otashi eta eyooloko enene moonkalamwenyo dhaayelele moshitopolwa moka.
Ta hokolola ta ti, iiyemo ya etwa mehangano ndyoka  koprojeka yo trophy hunting, omvula ndjika oya eta elunduluko enene , shi vulithe oomvula dha pita.

 N≠a Jaqna Conservancy, natango okwa kala niinyangadhalwa yimwe iikwawo, ya kala noku  eta mo iiyemo mbyoka ya pungulwa oomvula dha piti, okukwathela ethimbo lyuupyakadhi, ngaashi naana okukwathela pethimbo ndika lyomukithi gwoCovid-19.


2020-05-19  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media