New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Akawa: Oovene vomikunda tava dipaa oimuna yovanhu otava ka pewa ehandukilo

Akawa: Oovene vomikunda tava dipaa oimuna yovanhu otava ka pewa ehandukilo

2022-08-02  Festus Hamalwa

Akawa: Oovene vomikunda tava dipaa oimuna yovanhu otava ka pewa ehandukilo
Top of a Page

Elenga loshikandjo Omulondo Joseph Akawa okwa ti otava ka ninga omutumba mexuliloshivike opo elelo lOndonga li kundafane kombinga yamwene womukunda ou ta ti vati a dipaa eendoongi dovanhu momukunda.

Akawa okwa ti elalakano okukundafana opo mwene womukunda oo a kale a pewa ehandukilo shaashi okwa ninga oshinima sha puka eshi a dipaa eendoongi dovanhu.

Okwa ti itashi ulike efano liwa kovashiwana ngeenge mwene womukunda okwa kala ina pewa ehandukilo kelelo lopamufyuululwakalo.

Mwene womukunda Onethika Johannes Itope Kasita okwa kwatwa po momafiku 21 Juli konima eshi ovakwashiwana va lopotela opolifi kutya oha dipaa eendoongi dovanhu momukunda wavo.

Eshi a ninga eenghundanafana naKundana Omandaxa Elenga Akawa okwa ti mwene womukunda okwa longa oshimbuluma tashi fifa ohoni elelo.

Okwa ti elelo laNdonga ita li ka fiya emanya la londa kuli kwao kombinga yovaleli tava longifa oumbudi wokudipaa oimuna yovanhu.

“Ku keshe ou ta ka lopotwa ta dipaa oimuna yovanhu ota ka ninga oshihopaenewa sha vakwao. Elelo laNdonga ita li ka popila omuleli tava ke po oimuna yovanhu,” Akawa ta ti.

Okwa ti itashi ulike efano liwa koshiwana ngeenge mwene womukunda tava ke po oimuna yovanamikunda vaye.

Onghee okwa kunghilia ovakalimo momikunda opo va kale a lushe tava lopotela eembelewa davo koikandjo ngeenge va mono oovena vomikunda tava dipaa oimuna yovanhu pehe na epitikilo la dja kumwene woshimuna.

Akawa okwa ti oumbudi woimuna oshi li oshimbuluma sha kula naashi oha shi eta ngeenge omunhu ava ka oshimuna a kale a kwatwa po diva.

“Ovakwashiwana navo ina va pitikwa okukala tava va ke po oimuna yovanhu. Omunhu keshe ta ka monika tava ke po oimuna yovanhu nava lopotwe diva opo a dule okukwatwa po,” Akawa ta ti.

Okwa kunghilila oovena vomikunda opo va kale tava longo payuuki nokukala tava ya kula oshiwana nombili.

“Oovene vomikunda nava kale tava longele kumwe novanhu momikunda davo opo va dule okukondjife oimbuluma noshoyo omahepeko omomaumbo,” Akawa ta ti.

Okwa weda po ta ti oovene vomikunda nava kale tava ulike oshihopaenewa shiwa koshiwana ongaa ovaleli vo shili.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-08-02  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page