New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Benjamin a hala eenghundafana nOvaswakopo tava nyengwa koifuta

Benjamin a hala eenghundafana nOvaswakopo tava nyengwa koifuta

2022-01-13  Festus Hamalwa

Benjamin a hala eenghundafana nOvaswakopo tava nyengwa koifuta

Omukulunhuwiliki melelo lodoolopa yaSwakopmud Alfeus Benjamin okwa pula ovakalimo vomodoolopa yaSwakop ava tava nyengwa okufuta omayakulo amuni opo va kwatafane nombelewa yelelo.

Okwa ti elelo lodoopa ola hala oku didilika ovanhu ve na oupyakadi wokufuta omayakulo amuni noku ninga omalongekido nghee oshiwana shina oku yambididwa.

Benjamin okwa ti muni waSwakopmund okwa didilika ovanhu tava ende kashona okufuta omayakulo unene tuu omeva.

Okwa hokololela Kundana ta ti ovanangeshefa, novakalimo vomodoolopa yaSwakop ovakala neendjo domeva damuni adishekumwe eemiliyona N$100 okudja omudo wadja ko muNovemba.

“Osha fimana ngeenge ovanhu tave u ya keembelewa detu opo tu kundafane nghee ve na okufuta oshimaliwa shomayakulo amuni nokukala va ninga omalongekido okufuta shaashi eshi otashi tu kwafele opo tu kale a tu longo noupu,” Benjamen ta ti.

Okwa ti osha fimana ngeenge ovanhu tava futu omayakulo amuni shaashi eshi otashi ya ndje omhito kelelo lodoopa opo li kale tali hambula po odoolopa nokukala la eta po omayakulo aa pumbiwa kopashiwana.

“Ohatu ka pata eepomba domeva dovanhu aveshe ve na eendjo da muni okutameka omwedi Apiilili modoolopa yaSwakop,” Benjamen ta ti.

Okwa ti muni waSwakop okwa didilika onghalo yovakalimo vamwe va ka nifa oilonga, omanga vamwe ove na eengeshefa davo ita di longo vali sha etwa konghalo yombuto yoCovid-19.

Onghee okwa ti elelo lodoolopa yaSwakop otali lalakanene okukala la yambidida ovanhu aveshe ve na oupyakadi wokufuta omayakulo ngeenge ashike va kwatafana neembelewa davo.

“Onda pandula oshiwana eshi sha kaleka po oukoshoki modoolopa yaSwakop, nokukala tashi longele kumwe nelelo lodoolopa,”Benjamen ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-13  Festus Hamalwa

Share on social media