New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bidenni ge ǀasa !hūǂnûǁkhaeba-aoba Namibiab !aroma go ǁgaumâi

Bidenni ge ǀasa !hūǂnûǁkhaeba-aoba Namibiab !aroma go ǁgaumâi

2022-07-26  Kuzeeko Tjitemisa

Bidenni ge ǀasa !hūǂnûǁkhaeba-aoba Namibiab !aroma go ǁgaumâi

United States !hūb ǁûb Joe Bidenni, ge ǁîb !hūb di Departements hîa LGBTI khoen di khoesi aiǂhanugu !ereamxasiga tani hâs di mâisab, Randy Berryba Namibiab ǁga US di !hūǂnûǁkhaeba-aose nî īse go ǁgaumâi. 

Bidenni beros ge 22 Gamaǀaeb dis ai māǂui !nurib ra mîsa !oas ge nē ǁgaumâis ǂkhanisa ǁnāti ī komites hîa !auga!hūsi !gaeǁaredi sîsenxasin ǀkha a !nao-aisas beros tawa hâ.

Nēs nî !khō!gâhetoas kara, ob ge nē 57 kurixa Berryba, ǁnāti ī soas hîa ge ai!âkam !hūǂnûǁkhaeba-aos, Lisa Johnsons sîsenni !gûǀams ǀkha ǂoa ge kurib ǀams ai ǂnûsa hā nî mâǀoa. 

Berryb ge aibe !auga!hūsi ǁkhāǁkhākhâis danab ase Amerikab Huriǂoas ǁKhana!oabade, Phoenix !nâ gere sîsenba, ǁnāpab ge 1993ǁî kurib !nâ Amerikab ǂhanub di !Auga!hūsi !Oaba-aose sîsentsoatsoas ai!â.

ǂGuro ǁguiǂams âb ge Dhaka, Bangladesh ǁga !nakaǂnôa ǂhanub sîsenaose ge hâ i, ǁnāpa xub ge ǁkhā sîsenna Cairos !nâ 1996ǁî kurib !nâ gere dīse. 

Kampalas, Ugandab !nâ ǂnôas ǁgab ge 1998ǁî kuri ge sîǂuihe, ǂgurose aibe ǂgiǂgos !âb danase tsî ǁnāpa xu ǀkharisi mûǂamaob !hūsaben dib ase.

ǁÎb ge 2002 kurib !nâ Washingtons ǁga ge ǁaru-oa tsî Suid Afrikab sîsenǂuira mâisab ase ge hâ i, ǁnāpab ge sao ra kurib !nâ !hūǂnûǁkhaebas sîsengu mûǂamaose !Huiǂgaeb hîa Suid-Afrikab !nâ ǁgoeb !nâ sîsenxa ise. 

Berryb ge 2007ǁî kurib !nâ Nepals !nâ tsî ǁnāpa xu 2009ǁî kuri Aucklands hîa New Zealandi dis ǁga ge ǂhāhe, tsî ǁnāsa xu Amsterdams ǁga 2012 ǁkhā sîsenni ǀkha. 

ǁÎb ge 2015ǁî kurib di !Khanǀgôab !nâ LGBTIs ǂnûǁkhaeba-aose ge sîsentsoatsoa, ǁkhātib !hūbaib a ǂhabase !narima tsî LGBTI khoena ǂkhawadīb tsî !gamsa xu gere ǁkhaubase. 

Berryb ge ǁnā !haros !nâ noxopa Donald Trumpi di ǀnauǂgāhes khao!gâ ge hâ, nausan ǀnî ǀhûhâsigu khoena nēsa ge ǂgao tama hâ i xawe. 

Trumpi ǁîb di beros !nâ nî sîsentsoatsoa ǁaeb !nâb ge Berryba, !nakaǂnôa hui!nâ ra xoa-aose ǁnāti i beros hîa demokrasis, khoese ǂhanugu tsî sîsengu dis !nâ ǀnaib tani hâ LGBTI !ereamxasib xōǀkhā ge ǁgaumâihe.


2022-07-26  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media