New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Covid-19: Ovakainhu eemiliona 47 otava kakala vehe na oingabekifi yoludalo

Covid-19: Ovakainhu eemiliona 47 otava kakala vehe na oingabekifi yoludalo

2020-04-29  Staff Reporter

Covid-19: Ovakainhu eemiliona 47 otava kakala vehe na oingabekifi yoludalo

Omolwa oshiponga shoCovid-19, ovakainhu eemiliona 47 otashi dulika vaka kale vehe na oiyakulifo yoludalo la longekidwa.
Ouyelel wa yandjwa onghela kehangano loUnited Nations Population Fund (UNFPA) otau ti, eshi otashi dulika shi ka etele ovakainhu oudjuu wa kwatela mo omateelelo inaa longekidwa, omahepekafano opaukashike koo okanhu, nosho tuu.
Omudo umwe wa ya, UNFPA okwa li a lopota kutya Namibia okwa li ashike e na ashike etata lovakainhu aveshe moshilongo ovo ve na omakwafo koingabekifi yoludalo.

Okwali yoo kwa lopotwa kutya konyala ovakainhu eemiliona 214, moilongo opo tai putuka, otava kufa eenghatu da nyika oshiponga noku ninga omaufimba inaa longekidwa shaashi kave na oikwafifo. Onga oshidjemo, ovakainhu moilongo oyo ove na ounona vedulife pwaavo vali va dilaadila

 Ehangamo loUNFPA olo li lile po omalongekido eefamili tashi pitile momilele da longekidwa ola ninga omapekaapeko oo a ulika kutya oCovid-19 otashi dulika ika etele ovakainhu opo vaha kale tava hange keenhele douhaku, ile vaha hange ko oikwa noipangifo oyo ya pumbiwa moludalo la longekidwa. 

Eendo kanini lokufikifa omakwafo opo a pumbiwa la etifwa kombuto yocoronavirus, nalo otali eta opo paha kale omiti dokungabaka oludalo dawana, oshinima osho tashi dulu oku hepekifa ovakainhu kovalumenhu vavo. 
“Oshidjemo shomapekaapeko eshi ota shi ulike ovakainhu mwa kwatelwa ounona voukadona mounyuni aushe va taalelwa keshongo eli li nene. Ombuto otai exwaxwameke okuhafika pamwe naashi otashi etele ovakulukadi noukadona opo vaha longekide eefamili davo ngaashi vali va dilaadila,” osho Dr. Natalia Kanem, Executive Director waUNFPA a ti. 

Oinima inene ya tangenekwa tai etwa kepato molwa oCovid-19 oya kwatela mo  eemiliona 47 dovakainhu ovo vadja poufyoona ile peenhele opo ne na oiyemo yopokati tava ka kala vehe na omakwafo okungabeka oludalo, novakainhu eemiliona 7 otashi dulika vaka ninge omaufimba inaa longekidwa.  

Otaku tengenekwa yoo kutya otashi dulika oiningwanima yomahepekafano opaukashike koo okanhu ika hapupale neemiliona 31 ngeenge epato ola twikile eemwedi hamano komesho. 
OUNFPA momushangwa hokololo wayo oya nyola kutya otai ka longela kumwe nomapangelo oku fya oshisho kutya ovakainhu otava ka mona omakwafo pefimbo eli lidjuu.
 


2020-04-29  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media