New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eedula (7) mokakuma molwa oshikulumuna shopefimbo lounona

Eedula (7) mokakuma molwa oshikulumuna shopefimbo lounona

2024-04-08  Festus Hamalwa

Eedula (7) mokakuma molwa oshikulumuna shopefimbo lounona

Omhangu yaEenhana oya yandja ehandukilo leedula heyali modolongo kuNghidimbwa Josephat Indeni, molwa oshikulumuna shekwatonghonga, osho a ninga omido 14 da pita.

Indeni oo a li e na omido 16 pefimbo loshiningwanima paife oku na omido 30, omanga oshihakanwa shaye osho sha li shi na omido nhee, sha wanifa omido 18. 

Indeni okwa holoka momhangu yaEenhana oshivike shadja ko komesho yamengestalata Ruben Mutuku.

Oshiningwanima eshi oshali sha ningilwa momukunda Eembidi moshitukulwa shaHangwena momudo 2010. 

Pefimbo ve li momhangu ina yokakadona okwa hokolola ta ti okwa hangika e li mepya ta limi pefimbo loshiningwanima.

“Onda uda okaana ta kakwena mondjuwo nokudja opo onda lo tokela meumbo,” ina yokaana ta hokolola komhesho yomupanguli.

Okwa ti okwa hanga kamatyona oo e li tuvikila mekumbafa nokaana ke li koshi yaye ta kwena.

“Otwa ka lopotela opolifi poshitaashi shokOndobe molwashi okwa li nda limbililwa,” ta ti.

Okwa ti okudja opo okaana oka ka ningilwa omakonakono koshipangelo noidjemo oye uya tai ulike kutya okaana oka kwatwa onghonga.

Pefimbo e li momhangu Indeni okwa hokolola komesho yomupanguli ta ti okwa ya monduda a djala oshikutu shoshimeme nelalakano lokutilifa ounona.

“Okaana okwa li ta kwena shaashi nde ka tilifa. Ohandi lundilwa shaashi ina ndi kwata okaana onghonga,” Indeni ta popya pefimbo e li momhangu.

Ota ku hokololwa kutya omulumenhu ou omushiinda neumbo olo ha mu di okaana.

fhamalwa@nepc.com.na 


2024-04-08  Festus Hamalwa

Share on social media