New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eefikola di dulife 40 di li momhumbwe yomeva mOmusati

Eefikola di dulife 40 di li momhumbwe yomeva mOmusati

2022-10-31  Festus Hamalwa

Eefikola di dulife 40 di li momhumbwe yomeva mOmusati

Omukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shaMusati Benny Eiseb okwa ti omhumbwe yomeva oi li eshongo linene la taalelwa keefikola eshi moshitukulwa mu na eefikola di dulife 40 tadi dengwa kenota.

Okwa ti eefikola di li komukunda ohadi xupu meembola odo hadi tekwa kovakwashiwana omanga eefikola di li meedoolopa oha di longifa omeva a muni.

Onghee okwa ti oshi li eshongo linene shaashi omalelo eedoolopa oha kala a hala okuteta ko omeva nolusheno molwaashi ve na oshimaliwa shi li meendjo ina shi futwa.

Edi Eiseb okwe dipopya pefimbo kwa li ta yandje omukanda nyenyeto waye komuprima minista Saara Kuugongelwa-Amadhila eshi kwa li a ninga omutumba novaleli va yooloka mOutapi Etine.

Okwa ti oshikondo shehongo mOmusati oshi na oshimaliwa shi li konima ina shi futwa shi dulife N$20 eemilliona shomwedi Sepetemba naOkotoba.

“Oshimaliwa ina shi futwa osha kwatela mo eendjo domeva, olusheno, okutwala oikulya keefikola di na omihandjo noshoyo eepolongalama dokatete keefikola,” Eiseb ta ti.

Okwa weda po ta ti paife moshikefa shavo omu na ashike N$34 eemilliona tadi va twala fiyo okexulilo lomutengenekwa faneko woshimaliwa momudo tau ya muMarisa.

Okwa yelifa ta ti elelo lodoopa yaUtapi okwa li lateta ko omeva kombelewa yavo yehongo, kofikola Outapi Primary School, osekundofikola David Sheehama shaashi oshikondo shehongo shi na oshimaliwa shi li meendjo.

“Onda ka ninga eenghundafana na muni opo a dule okukala a lulila omeva kombelewa yetu nokeefikola odo mbali. Otwa hangika tu li poku tuma ounona vokosekundofikola David Sheehama komaumbo shaashi ka kwa li pena omeva ashike otwa kala hatu li pula kombinga yomakonakono avo,” Eiseb ta ti.

Onghee okwa ti paife omeva okwa patululwa keefikola odo mbali oshivike sha djako opo ovanafikola va twikile nokuli longekidila omakonakono avo no nande pena oshilimaliwa shi li konima sheendjo ina shi futwa.

Eiseb okwa weda po ta ti fiyo opapa kongulumambo ka kuna sha omeva nolusheno eshi a tetwa ko ku muni shaashi kapena sha oshimaliwa sha wana shokufuta eendjo.

“Otwa tuminwa omikanda da dja kelelo lodoolopa laKahao, Oshikuku noRuacana tava nyenyeta eshi tuna oshiliwa sheendjo domeva nolusheno shi li konima. Onghee ovati kutya ngeenge ina tu futa omeva nolusheno otaa kala a tetwa ko diva keefikola,” Eiseb ta ti.

Pefimbo ta nyamukula omanyenyeto, omuprima minista Amadhila okwa ti   oku ha longela kumwe nekwatafano lii pokati komalelo eedoolopa neembelewa dehongo noshoyo osho shimwe tashi eta omeva nolusheno a kale tetwa ko.

“Omalelo eedoolopa noikondo ya yooloka na kale ta longele kumwe nghee ve na okukadula po omukundu weendjo. Ka shili mondjila ngeenge tuna eefikola dihe na omeva, ovanafikola novahongifikola ova pumbwa omeva efimbo keshe,” Amadhila ta ti.

Okwa weda po ta ti ota kakundafana nouministeli wehongo kombinga yoshikumungu eshi opo kukelelwe eefikola diha kala vali dina omeva a patwa.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-10-31  Festus Hamalwa

Share on social media