New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eefikola mbali da yambididwa noikwafifongo

Eefikola mbali da yambididwa noikwafifongo

2024-04-11  Correspondent

Eefikola mbali da yambididwa noikwafifongo

Erastus Ndawedapo

 

ELIM - Ofikola Kampelo Combined nOlutsiidhi Primary itadi ka longa vali noudjuu konima eshi da pewa omakwafo omashina okuninga eekopi deembapila noshoyo oikwafifohongo imwepo.

Eefikola oda yambididwa kehangano loNamibia Special Risks Insurance Association (NASRIA) Etitatu moshitukulwa shaMusati.

Oikwafifohongo ya pewa ofikola Kampelo Combined oi li pongushu yoshimaliwa sheeN$40 566 omanga ofikola Olutsiidhi Primary oya pewa oikwafifohongo i li pongushu N$20 797.

Ofikola Kampelo oya pewa yoo vali oshimaliwa keemuma sheeN$20 000 okudja kovakulunhu vomahangano Catalyst noshoyo ongeshefa yOnaanda Bakery.

Pefimbo ta tambula ko oikwafifohongo, omutalelihongo moshikandjohongo shaElim Etuna Amunyela okwa ti ehangano loNASRIA ola hoolola eefikola domondjila molwaashi eefikola edi mbali odo dimwe da taalela omashongo oikwafifohongo ya yooloka.

Amunyela okwa pandula ehangano eshi la yandja omashina okuninga eekopi deembapila molwaashi eefikola itadi ka longa vali noudjuu ngeenge va hala okuninga eembapila.

“Osha fimana ngeenge eefikola di na omashina okuninga eekopi deembapila molwaashi otashi yandje omhito kovahongifikola va longe noupu okuyandja oinyangadalwa kovanafikola,” ta ti.

Amunyela okwa weda po ta ti oikwafifohongo ei otai ka eta elunduluko loidjemo iwa kovanafikola notashi eta ovanafiola ve lihonge nondjungu.

Okwa popya ta ti ofikola Kampelo Combined oyo imwe ya didilikwa i na ounona voukwanaluhepo nounona ve li konima yefiya.

Omunambelewa a dja kehangano lo-NARIA Johannes Alugodhi okwa ti elalakano lavo okushakeneka epangelo ondjilakati tashi pitile mokuyambidida oshikondo shehongo.

Okwa ti ehangano lavo otali lalakanene okuyambidida ovanafikola, naashi otashi tu ovanafikola omukumo ve lihonge nelitulemo nokuhanga ondjodi yavo.

Alugodhi okwa ti ovanafikola ovo ovaleli vokomongula notava ka ninga ovanashilonga momaifano a yooloka.

 

Erastus Ndawedapo omunambelewa womauyelele kouministeli womauyelele, nomakwatafano opaungomba koshitukulwa shaMusati.


2024-04-11  Correspondent

Share on social media