New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eengelema deengeleka tadi weelele oshiwana otadi ka kwatwa ko - Mweyanale

Eengelema deengeleka tadi weelele oshiwana otadi ka kwatwa ko - Mweyanale

2022-05-12  Festus Hamalwa

Eengelema deengeleka tadi weelele oshiwana otadi ka kwatwa ko - Mweyanale

Eshi kwa didilikwa eengeleka dimwe hadi kala tadi ningi eweelelo nomambako, Chief Inspector Johannes Mweyanale wopolifi moshitukulwa shaShana okwa ti opolifi otai ka kwata ko omambako keengeleka edi tadi ka lopotwa tadi ningi eweelelo mokule.

Mweyanale okwa ti ombelewa yaye ohai yakula omanyenyeto okudja moshiwana eshi tashi nyenyeta kombinga yeengeleka hadi kala tadi weelele ovanhu nomambako ooh hadi longifa.

Edi Mweyanale okwe di popya Etitatu eshi a ninga eenghundafana naKundana a hokolola ta ti opolifi oye lilongekida okukala ya katukila onghatu eengeleka edi itadi liufa komilandu da tulwa po.

Mweyanale okwa kunghilila ovafitaongalo veengeleka da yooloka opo va kaleke omambako avo taa popile pedu nokukala taa udikilwa ashike meni longeleka. Okwa ti unene tuu eengeleka doiveva odo dimwe da didilikwa hadi kala tadi ningi eweelelo eshi omambako eengeleka davo aa kala taa popi mokule.

“Ovanhu vamwe ohava kala ve li momaumbo novanaudu vavo inava pumbwa okukala ve li momaweelelo omanga ovanhu vamwe ohava kala tava longo oinyangadalwa yavo yopaumwene efimbo loufiku onghee osha fimana opo eengeleka di kale da fimaneka ovanhu hava di popepi neengeleka davo,” Mweyanale ta ti.

Okwa weda po ta ti unene tuu pefimbo lovanafikola tava shange omakanakono eengeleka nadi kwashipaleke kutya omambako avo oku li pauxupi.

“Oshiwana nashi kale tashi lopotele opolifi kombinga yeengeleka di na omambako taa weelele ovanhu opo opolifi i kale ya kufa ko omambako oo,” Mweyanale ta ti.

Okwa weda ko ta ti opolifi kai li omhinge neengeleka ashike eshi sha fimana ongeenge eengeleka tadi liufa komilandu da tulwa po.

“Oshiwana natu twikileni okulongela kumwe nopolifi mokuyandja ouyelele kombinga yoimbuluma opo opolifi i dule okulonga noupu,” Mweyanale ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-12  Festus Hamalwa

Share on social media