New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eengeshefa dokapana mEenhana da pata eshi omapopyo okulya ovanhu taa hapupala

Eengeshefa dokapana mEenhana da pata eshi omapopyo okulya ovanhu taa hapupala

2022-11-24  Festus Hamalwa

Eengeshefa dokapana mEenhana da pata eshi omapopyo okulya ovanhu taa hapupala

Eengeshefa dokapana mEenhana otadi ende tadi shongola eshi vati kwa lopotwa ovanhu va fya naumwe a ya moshipangelo konima yokupewa oilya ya tulwa oudiyo. 

Omapopyo okulya ovanhu noudiyo okwa hanya neenghono moshitukulwa shaHangwena, nEenhana paife oda weda ko komusholondodo weenhele ile eedoolopa odo vati di na oudiyo tau dana onghandangala. 

Ookaume vavali ovo kwa li ovashingi voutaxi ova pakwa exuliloshivike la dja ko pOkakwa taku fekelwa kutya ova liwa po noudiyo. 

Omu namb e l e wawi l i k i wodoolopa yaEenhana Gabriel Benjamin okwa ti naye okwa uda omahokololo oo ta kumwifa mEenhana ashike ina uda ngeenge ope na omunhu a fya. 

Benjamin okwa weda po ta ti otaka ya momutumba nopolifi, ovanambelewa voundjolowele no s h oyo okwas h iwana momEenhana opo va kundafane kombinga yoshikumungu eshi. 

Ovo va ninga oihakanwa ipe youdiyo mEenhana va ti ovanhu vavali vadja momuhoko wOvakwanghala ovo va xulifa, nomunhu omutitatu okwe li hanga moshipangelo. Ota ku hokolowa kutya ovanhu aveshe ava ova li va pelwa oudiyo lolukanda lokOmbili. 

Onghalo ei otaku hokololwa ya etifa oumbada movalandi voupana, neengeshefa dili heyali domeengeshefa doupana omulongo pomatala opOmbili oda pata. 

Ovalandifi vokapana otava ulike ominwe omunangeshefa mukwao womulumenhu, tava ti oye a yandjele oikulya komunhu oo a ka ya moshipangelo nokwaava va ka xulifa. Tava ti omulumenhu naku ninga oshinima eshi okwa kwali a kwatwa po kopolifi ashike konima okwa ka mangululwa. Ova hokolola yoo kutya omulumenhu oo okwa fiya po odoolopa ndele ta shendje onomola yondodi yaye konima yoku mangululwa. 

Isak Hafingo (23) oo taku hokololwa kutya okwa dja kelungu konima yoku pewa oshiimati shi na oudiyo okwa ti okwa ninga omafiku avali moshipangelo shaEenhana. “Konima eshi a pange elemuna onda tameke ha ndi kungu nokuvela pomutima. Onda twalwa koshipange shaEenhana no nda ninga mo omafiku a vali ashike ndokotola okwa lombwela nge kutya onda lya oudiyo,” Hafingo ta hokolola. 

Ta ti ota fekele ashike naku mu pa oshiimati shaashi oye ngoo valita fekelelwa a lya po Ovakwanghala. 

Ashike opolifi oya ti ina i lopotelwa oiningwanima youdiyo, yo vali inai kwata po omunhu mekwatafano noinima oyo. Omukonakoni woimbuluma wopol i fi mo s h i tukulwa shaHangwena omupedu Commissioner Zacharia Amakali okwa ti oshiwana nashi kale sha lopotela ombelewa yaye kombinga yoshikumungu eshi opo opolifi i kale ya ninga omakonakono. Rosalia Johannes ha landifa ombelela pomatala okwa hokolola ta ti ohava u lwa omalaka mai nokutukaelwa kovalandi. 

“Ombelela yange iha i landwa vali shaashi ovanhu ova tila oku li wa po. Omafimbo amwe fi ounye wokukalandifa shaashi ombelela ohai landwa nawa,” ta ti. 

Valombola Joseph naye oku  

li a landifa okapana pomatala opo yee oku li omukulunhuwiliki wo valandifi vokapana pomatala opo, okwa hokolola ta ti paife ovanhu vahapu ova fiya po oilonga yokulandifa okapana shaashi iha va landwa vali eshi ovanhu va tila oku li wa po. “Okwa li tuna ovanhu 10 hava landifa okapana ashike paife opena ovanhu vatatu. Ovanhu ova ya shaashi ova loloka okuulwa omalaka kutya otava li ovanhu,” Joseph ta ti. 

Elizabeth Shimbalula oha landifa oshifima pomatala nokwa hokolola ta ti tete ngeenge omunhu a landa oshifima oha pulwa opo a lye ko. 

Oshivike sha djako moshitukulwa shaHangwena omwa lopotwa ovalumenhu vavali hava shingi eetaxi va fya mefiku limwe eshi vati va pewa oudiyo. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2022-11-24  Festus Hamalwa

Share on social media