New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eengobe 29 da vakwa moUnam yaGongo

Eengobe 29 da vakwa moUnam yaGongo

2022-01-21  Festus Hamalwa

Eengobe 29 da vakwa moUnam yaGongo
Top of a Page

Opolifi moshitukulwa shaMusati otai indile moshiwana kwaau  e na ouyelele kombinga yeengobe 29 da vakwa moshipupudilo shounamapya shaUnam kOgongo pokati  komafiku 10 -11 omwedi ou efimbo loufiku.

Eengobe da vakwa odi li pongushu yoshimaliwa N$165 500.

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa  shaMusati Simaho Malakiya okwa hokolola ta ti omufekelwa okwa teta odalate yoluumbo ndele ta shingi mo eengobe adishe edi kwa li di li moshuunda.

Okwa ti kape na ouyelele u li kombinga yomufekelwa ou a vaka po eengobe.

Okwa ti konima eshi eengobe da vakwa po ovanailonga novanafikola vomoshipupudilo shaGongo ova tameka okukonga eengobe pomikunda dopomudingonoko waGongo ashike fiyo opapa inava mona ouyelele kutya eengobe odi li peni.

Opolifi oya ti eengobe edi da vakwa po adishe eedidi deembulutwe omanga dimwe odi na eembinga, di na oupapa vepangelo komatwi.

Moshipupudilo omwa shaala ashike eengobe 79 edi kwa li di li koshuudna shikwao shi li moluumbo lofikola.

Oshipupudilo osha ninga eenghendabala okushivifila oshiwana moradio nookansela ashike fiyo opapa eengobe inadi monika apa dili.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale tashi konaakone oimuna tai ende momidingonoko davo ngeenge oya faafana tuu nai yavakwa moUnam.

Kwaau e na ouyelele na lopotele opolifi keshe ili popepi ile oshiwana shi kwatafane  nomunambelewawiliki moUnam yaGongo David Haimbili Shikola konomla yongodi 0812894825.

Omakonaakono opolifi otaa twikile. 

-fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-21  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page