New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eenhauki mOmusati da pewa onhele ipe

Eenhauki mOmusati da pewa onhele ipe

2021-06-22  Festus Hamalwa

Eenhauki mOmusati da pewa onhele ipe

Ovakwashiwana vaAngola ovo va ninga omafiku moshitukulwa shaMusati ova pewa onhele ipe yokukala i li pEtunda pendiki longeleka yaElcin mexuliloshivike.

Meenghundafana a ninga naKundana, omunashipundi welelo loshitukulwa shOmusati Andreas Shintama okwa hokolola ta ti
eenhauki edi oda ninga eemwedi nhano da ngudumana moshitukulwa shaMusati ova pewa onhele ipe mopaife, apa tava kala tava di manga.

Shintama okwa ti onhele ei oi li pamufika muwa, yo oya handjuka nawa onghee oikwafifo aishe opo i li ya wana, okwa ti ope na nokapangelo kokuyandja ouhaku ngeenge va pumbwa okupangwa.

“Elalakano lokupa Ovaangola onhele ipe omolwaashi otwa hala eenhauki edi di kale di li ponhele ya handjuka unene pefimbo eli lombuto yoCovid-19 tai dana onghandangala moshilongo. Inatu hala eenhauki edi di kale di li mumwe opo kukeelelwa etandavelo lombuto ei,” Shintama ta ti.

Ovaangola ava va taukila moshitukulwa shaMusati nokoshitukulwa shaHangwena neudo muMarsa eshi va dja koshilongo shavo shaashi ku na odjala noshikukuta.

Eenhauki edi okwa li da lopotwa di fike po3 000, nokwa li da ngudumana peenhele da yooloka moitukulwa ei ivali. Shintama okwa ti ponhele apa pa tulwa eenheuki edi opa yela nawa, po ope na eameno la wana, onghee eenhauki edi odi li mefiloshisho liwa.

Okwa ti oshiwana nashi twikile nokuyambidida eenhauki edi opo di mone oikulya, noikumbafa unene tuu pefimbo eli loutalala u li metifa.

“Ohandi indile oovene vomikunda ava ve na eenhauki di li momikunda davo opo va kwatafane nombelewa yangoloneya waMusati, opo eenhauki di kale da twalwa konhele oku ku na dikwao,” Shintama ta ti.

Okwa ti eenhauki edi onghee tadi twikile okuliufa komilandu edi da tulwa po doCovid-19.


2021-06-22  Festus Hamalwa

Share on social media