New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eenhele o50 dokutunga omaumbo mOranjemund

Eenhele o50 dokutunga omaumbo mOranjemund

2019-04-18  Tuulikki Abraham

Eenhele o50 dokutunga omaumbo mOranjemund

Oranjemund- Elelo lodoolopa yOranjemund, ola yandja eenhele di li 50, da tulwa nale omayakulo, da pewa ehangano lovanhu ovo ve na oiyemo inini oku pitila mehangano loShacks Dwellers Federation. Eenhele oda yandjwa metivali loshivike eshi, dili ko Extension 10 mo Oranjemund.  

Mirjam Shinavene okuli oshilyo shoShack Dwellers Federation mOranjemund ota tumbula kutya, okwa hafa neenghono eshi elelo lodoolopa la yandja eenhele di li 50, dokutunga omaumbo okupitila moprogramma yoShacks Dwellers Federation. Ota tumbula kutya, ehangano loFederation ove li djoina modula 2016, nolina oilyo paife yakonda 150. 

“Oshiluku shotete osho tashi ka mona eenhele edi di li 50, eenhele da tulwa nale omeva nomalusheno. Oshi li otwa pandula. Eli olo naana elalakano letu okuya mehangano eli lo Federation nelalakano tu kandule po omukundu wokuhe na omalukalwa. Elelo lodoolopa ola kale nale le tu udanekela kutya, otava ka yandja ashike eenhele kehangao loFederation ngeenge eenhele da manifwa okutulwa omayakulo taa pumbiwa. Nena osho va ninga shili, eudaneko la wanifwa.” Shinavene osho a tumbula nelimemesho.

Okwa tumbula kutya omukundu wokuhe na omaumbo mOranjemund unene tuu kovanhu ovo ve na oiyemo inini, owa kala eshongo, onghene, mokuwaimina ehangano loShacks Dwellers Federation, oshe va pupalela, opo va dule okumona omalukalwa, omo tava kala nomaludalo avo.

“Fyee oilyo yoFederation, otwa pandula unene, shaashi otwa kala hatu mono oixuna. Omunhu okamaliwa oko ho mono, okanini, ove oto ka futu po vali onhele opo hokala. Osha kala shidjuu kufye shili, ashike okupitila mehangano loFederation, eindilo letu ola nyamukulwa,” Shinavene ta ti.Nkene omapya ga li taga monika omumvo gwa yi pethimbo naana ngandika.


2019-04-18  Tuulikki Abraham

Tags: Karas
Share on social media