New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eepomba kOkankolo da kukuta

Eepomba kOkankolo da kukuta

2022-10-13  Festus Hamalwa

Eepomba kOkankolo da kukuta

 Ovakwashiwana vomoshikandjohoololo Okankolo mOshikoto otava kwena enota eshi eepomba davo itadi longo vali oule woivike ine vehe na eshi tava nu.

Onghee paife ovanhu ohava ende eendjiladiledile tava ka teka omeva ketale li li pomudingonoko wavo, vamwe ohava longifa eendongi ile eetuwa.

Omikunda edi dihe na omeva odo Oluundje, Ontana, Elambo nosho tuu omikunda dimwepo.

Eshi a ninga eenghundafana naKundana kansela woshikandjohoololo shaKankolo Hans Nambondi okwa ti ombelewa yaye ohai kala alushe ina ovanhu ve uya momwaalu muhapu tava nyenyeta eshi ve na omhumbwe yomeva.

“Otuna ashike etale limwe li li moshikadjohoololo shetu hali tekwa paife kovakwashiwana. Ngeenge ovai ko ketale oko oto hange ko ongudu yovakwashiwana vangudumana ve uya okuteka omeva va dja komikunda da yooloka,” Nambodi ta ti.

Okwa ti oupyakadi womeva owa e twa eshi ominino domeva ita longo vali shaashi nande ovanhu ova patulule eepomba iha kudi omeva.

“Ovakulupe ove li unene va kumwa komhumbwe yomeva shaashi iha dulu oku ya ketale, onghee ohava kala ve li momaumbo tava dengwa kenota omanga vamwe ohava li dinike okuya ketale,” Kansela ta ti.

Okwa hokolola ta ti oshanyika oshiponga eshi ovanhu paife tava nu omeva a kaka shaashi eshi otashi dulu eta va kwatwe komifi da yooloka.

Umwe womukwashiwa okwa lombwela Kundana ta ti paife ounona vavo ova ninga oihakanwa yokukwatwa komikifi odo hadi dulu okuetwa komeva a kaka onghee okwa indila ehangano loNamwater opo li kale la kandula po omukundu ou diva.

Eshi a kwatafana naKundana omupopiliko wehangano loNamwater Micheal Mikka okwa ti Namwater okwa didilika oupyakadi womeva u li monooli kombinga yeepomba dimwe ita longo vali.

“Omunambelewawiliki woNamwater pamwe novambelewa va yooloka ove li monooli tava talele po eenhele odo dina omhumbwe yomave noshoyo okukala va kandula po omukundu ou diva,” Mikka ta ti. fhamalwa@nepc.com.na


2022-10-13  Festus Hamalwa

Share on social media