New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Efimbo loiponga moNamibia la fika vali

Efimbo loiponga moNamibia la fika vali

2018-11-09  Staff Report 2

Efimbo loiponga moNamibia la fika vali

Twa fika vali pefimbo olo hatu popi mokanya kutya efimbo lefudepo, efimbo tali tu nanene koshivilo shaKrimesa, efimbo lomalihafifo, mwa kwatelwa eehango kamana.

Ashike nande ongaho osha ninga omukalo-ndjikilile, notwa fa twe shi tambula ko, kutya nonande hatu kala twa tokola notu na etumwaumbwile kutya exulilomudo efimbo lomatyapulo, luhapu omatyapula aa ihaa tameke oo haa xulu ina pa kuwa onghuo.
Woo oiponga yopomafimbo omatango manene moNamibia! Ashike nonande ongaha fye ihatu shi kotokele nee eshi. Ohatu mono ashike vati ofye tu na eendunge ile pamwe otuna omatuwa ondilo noku na onhapo edule makwao. Nomolwaasho ngee ovanhu voludi olo tava shingi mopate ihava dilaadila ovashingi vakwao, ihave li ufa keemhango domeendjila, vo ovo naanaa luhapu veli ovaeti voiponga moshilongo.

Vo ovanhu ovo ovo ngoo tava longifa odungo nai. Eshi shi udifa nai unene oshosho kutya, oiponga oiponga ei ypaife tai mane po ovanyasha voshiwana shetu, oya tali ka ko onga oshinima shopashito, ita i halula vali nomolwaasho omalihumbato ovashingi ta aanye okushendja.

Ongheleinya ovanhu ngee ovanini oveli va hamano ova pila mokabesa popepi nOtavi.
Shiwana Desemba oyoo a twima ko ngaho, natu longife ni nawa eepate opo efimbo lomatyapulo likale ngaashi vahapu va tengeneka, ndele ita li kala efimbo leefya. Natu lundululeni omalihumbato etu, natu shingeni tuka fike ni neemwenyo nonomalutu eli moukolele. 


2018-11-09  Staff Report 2

Tags: Khomas
Share on social media