New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ELCIN a tula pedu omufita molwokafekela koixulo nomulumenhu mukwawo

ELCIN a tula pedu omufita molwokafekela koixulo nomulumenhu mukwawo

2023-06-07  Festus Hamalwa

ELCIN a tula pedu omufita molwokafekela koixulo nomulumenhu mukwawo

Ombel ewa yomuwi l ikingel eki waELCIN oya tula pedu omufitaongalo keongalo Ruacana, Edina laye Hendrick Shuudeni ou ta tamanekwa kutya vati okwa ya moixulo nomulumenhu mukwao. 

Omuwiliki woshikandjongeleki shokouninginino Gideon Niitenge okwa koleka ta ti Shuudeni okwa kufwa mo manga moilonga mekwatafano loshikumungu osho vati a ya moixulo nomulumenhu mukwao. 

Meenghundaf ana a ninga naKundana Niitenge okwa hokolola ta ti ombelewa yaye noshoyo elelongeleki oli li omhinge noshikumungu sha longwa kuShuudeni. 

“Itashi ulike efano liwa ngeenge Shuudeni e li komesho yeongalo ta udifa omanga ta tamanekelwa oshikumungu shokuya moixulo novalumenhu vakwao,” Niitenge ta ti. 

Onghee okwa ti naashi osha eta opo ombelewa yaye pamwe nelelongelekiwiliki leongalo li kundafane nokutula Shuudeni pedu. 

Niitenge okwa yelifa kutya fiyo opa pa kape na ouyelele kutya Shuudeni okwa tulwa omafiku angapi pedu ashike oshiwana otashi ka shivifilwa pefimbo ta ka shuna moilonga. 

O p o l i f i mo s h i t u k u l w a shaHangwena oye lipyakidi la nokuninga omakonakono konima eshi Shuudeni ta tamanekwa kutya vati okwa ya moixulo naJeremia Mushunina weedula 24 lwoikando ya yooloka. 

Otaku hokololwa kutya Shuudeni okwa kengelela Mushunina omo vati e mu udanekela oilonga moshikondo shopolifi opo va ye naye moixulo. 

Mushunina okwa patulula oshibofa konima eshi Shuudeni a dopa okuwanifa po eudaneko loshimaliwa N$10 000 noilonga mopolifi. 

Omukulunhu ko s h i kondo shokukonakona oimbuluma mopolifi mOhangwena omupedukomufala Zachariah Amakali okwa koleka ta ti opolifi otai ka tuma epeko kombelewa yomupangulidjai opo ku talike ngeenge ope na oumbangi wa wana wokutwalifa Shuudeni komhangu. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-06-07  Festus Hamalwa

Share on social media