New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elelo laUkwanyama la pula li pewa eemhangu dopamufyuululwakalo nhatu

Elelo laUkwanyama la pula li pewa eemhangu dopamufyuululwakalo nhatu

2022-10-21  Festus Hamalwa

Elelo laUkwanyama la pula li pewa eemhangu dopamufyuululwakalo nhatu

Elelo laUkwanyama ola pula minista wouyuuki opo li kale la pewa eemhangu dopamufyuululwakalo nhatu moshitukulwa shaHangwena shaashi oibofa paife oya ninga ihapu nokupangulwa komhangu imwe oyo ashike i li mOhangwena.

Elelo ola pula opo li kale la tungilwa eemhangu nhatu imwe tai kala kOmungwelume, Okongo nEenhana opo di dule okukala kumwe dili nee moshitukulwa. Omunashipundi welelo laUkwanyama Elias Waandja okwa ti elelo lavo ola taalela eshongo linene noibofa ohai kala i li konima inai pwa okupangula shaashi kape na sha oikwafifo ya wana noshoyo ovapanguli.

Okwa ti elelo laUkwanyama oli na oibofa 300 i li konima ina i pwa okupangula sha e twa komhumbwe yeemhangu ina di wana moshitukulwa omanga oibofa 200 oya tuminwa keemhangu dopapangelo.

Waandja okwa ti oshiwana oha shi ende oshinano 300 km okudja keengamba daKavango noHangwena tashi uya okupwilikina oibofa yavo.

Onghee okwa ti eshi oshi li eshongo linene la taalelwa koshiwana shaashi ovanhu vamwe ohava kala vehe na oshimaliwa sholefa okufika komhangu.

Edi Waandja okwe di popya momukanda nyenyeto oo kwa li wa yandja kominista wouyuuki Yvonne Dausab pefimbo kwa li e li momutumba nelelo laUkwanyama Etitatu keembelewa daUkwanyana.

Waandja okwa pula yoo vali minista opo a kale a yandja oshimaliwa sha wedwa po keemhangu dopamufyuululwakalo opo di dule okukala ta di longo noupu okupangula.

“Ohatu pula minista opo a wedele omauwa ovanailonga hava longo meemhagu dopamufyuululwakalo ngaashi nanaa ovanailonga ve pangelo navo hava mono omauwa e lixwapo,” Waandja ta ti.

Okwa yelifa ta ti kashi li pauyuuki eshi ovanailonga ve pangelo hava kala tava mono omauwa omanga ovanailonga hava longo keemhangu dopamufyuululwakalo ihava mono sha. Eshi a nyamukula komukunda nyenyeto welelo laUkwanyama minista wouyuuki Dausab okwa ti ota ka kala omutumba pamwe novanambelewa va kula momisteli yaye noshoyo naminista woimaliwa opo va kala va kundafana kombinga yomashongo a taalelwa komalelo opamufyuululwakalo.

Dausab okwe li pyakidila nokutalela po omalelo ayeshe opamufyuululwakalo monooli opo a kale a didilika omashongo aa taalelwa noshoyo okutopolafana omayele nghee eemhangu dopamufyuululwakalo dina okuhambulwa po. 

fhamalwa@nepc.com.na

 

 

 

 


2022-10-21  Festus Hamalwa

Share on social media