New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elelo lyaKhomas otali ka kondjela uundjolowele

Elelo lyaKhomas otali ka kondjela uundjolowele

2019-02-08  Loide Jason

Elelo lyaKhomas otali ka kondjela uundjolowele

WINDHOEK- Okomitiye yewilokongundu lyelelo lyoshitopolwa shaKhomas oya holola kutya oya tula poha oshimaliwa shi thike poomiliona N$7,2 moshiluku shiiniwe yomumvo 2018/19 opo shi kwathele mokulundulula onkalo yomeya nuuyogoki momahala ngoka kage li pambelewa  moshilandopangelo.

Shika osha li sha tseyithwa komunashipundigwokomitiye ndjika, Rachel Jacob pethimbo lyeegululo lyopambelewa lyiilonga yawo mEtitano lyoshiwike sha zi ko.

Jacob okwa hokolola kutya moshimaliwa shoka sha itulilwa okulundulula onkalo yuuyogoki , yuundjugo noshowo omeya ga yela otamu zi oomilona N$6 ndhoka tadhi  ka  gandjwa kelelo lyondoolopa yaWindhoek opo liwape  oku andjagakeneka omeya nuundjugo momalukanda ngoka .

 Omanga iihupe yoshimaliwa shoka tayi longithwa okutunga uundjugo wu li omi-70 momalukanda ngaashi Moses //Garoeb, Khomasdaal, Tobias Hainyeko noshowo Samora Machel.
Okwa ti shika otashi ningwa oshoka omalukanda ngaka ogo naanaa ga menena omidhi dhomukithi gwehuli ngoka gwa tseyika nedhina Hepatitis E.

“Natango moshiluku shoshimaliwa shomimvo ndhoka dha tumbulwa pombanda ombelewa ndjika oya mona oshimaliwa koomuma moka woo elelo lya gwedha ko oshimaliwa shi thike pomiliona yimwe opo woo natango ya lundulule onkalo yuundjugo moWindhoek yokUushayi,” osho a hokolola ngaaka.

Jacob okwa li wo a hokolola kutya oya li ya tula oshimaliwa shomiliona yimwe oshikwanu ntano koshiniwe shokulonga oshimaliwa shedhina Income Generating Activities (IGAs) okupitila mopolojeka yoongeshefa oonshona naandhoka dhopokati ndjoka hayi gandja  iilongitho kaanangeshefa  aashona opo ya wape okuninga oshimaliwa yo wo ya kondjithe ondjala.
Omunashipundi nguka okwa hokolola kutya ngashingeyi oshimaliwa shi thike pooN$900 000 osha longithwa mokukwathela aanangeshefa aashona miikandjohogololo yi li ihamano moshilandopangelo.

Okwa tsikile ko woo ta ti oya gandja oomiliona mbali  koopolojeka oonshona miikandjohogololo opo yi wape okulonga yo woo nayo yi ninge oshimaliwa shoka tashi kandula po ondjala mokatayi kaagundjuka mboka ya itumba.


2019-02-08  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media