New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eli vaka mokakuma

Eli vaka mokakuma

2022-06-08  Festus Hamalwa

Eli vaka mokakuma

Opolifi moshitukulwa Erongo otai kongo omulumenhu weedula 24 Dylon Mourice eshi vati eli vaka modolongo yaSwakopmund Omaandaxa efimbo lokomatango.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Inspector Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti omulumenhu okwa li vaya koshipangelo pamwe novanadolongo vakwao ve li vahetatu eshi kwa li vaka mona epango lopaunamiti.

Okwa ti omufekelwa okwe li vaka modolongo eshi londa ekuma ndele tava fanduka po.

Omufekelwa okwa twa po eshi ta pangulilwa oshibofa yetewo lomaumbo noumbudi kwa li sha ningwa neudo muMei.

Vati omufekelwa omukalimo wodoolopa yaSwakopmund molukanda Tamariskia.

Opolifi otai indile moshiwana opo shi yambidide okukongifa ko opolifi komufekelwa ou.

Kwau e na ouyelele nakwatafane nopolifi nomupedu Commissioner Erastus Iikuyu 0812464757 ile omukonakoni woimbuluma Samuel Auxab 0812766844, ile oshiwana shilopotele opolifi keshe ili popepi.

fthamalwa@nepc.com.na


2022-06-08  Festus Hamalwa

Share on social media