New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elongifo nai loshimaliwa shopenzela la londa moTsandi

Elongifo nai loshimaliwa shopenzela la londa moTsandi

2022-06-03  Festus Hamalwa

Elongifo nai loshimaliwa shopenzela la londa moTsandi

Kansela woshikandjohoololo shaTsandi Junias Amukete okwa ti elongifo nai loshimaliwa shovakulupe novanhu ve na oulema ola hanya unene moshitukulwa shaye, nota li udifa nai.

Amunkente ta ti ombelewa yaye ohai lopotelwa oiningwanima ihapu kombinga yovakwashiwana hava kwatele ovakulupe opeendjele ovo tava longifa nai oshimaliwa osho.

Ta ti oonakuyakula oshimaliwa ponhele yovakulupe vahapu otava longifa oshimaliwa osho momalodu, nomalihafifo keendingosho, omanga ovo ve shi nuninwa tava fi ondjala, nove li moluhepo.

Amukete okwa lombwela Kundana ta ti ovakulupe ovo ve na oshimaliwa shavo hashi longifwa nai kave na sha oikwafifo ya wana ngaashi oikumbafa nosho tuu.

“Ovadali vamwe ohava kwata opeendjela yovana ve na oulema ashike ihava landele oovene voshimaliwa oikwafifo. Eshi have uya okukonga omakwafo kombelewa yange opo ndi yambidide ovaneumbo vavo ovo ve na oulema, ashike ngeenge va tameke okumona oshimaliwa ihashi longifwa ngaashi sha nuninwa” Amukete ta ti.

Kansela okwa ti ombelewa yaye oya kala nokukunghilila oshiwana opo shi xulife po okulongifa nai oshimaliwa shopendjela shovakulupe ashike kemanya kudja ondwi.

“Ohandi indile ouministeli woukashikekookanhu opo u kale tau yandje oshinakuwanifa kovanhu momikunda opo va kale tava lopotele eembelewa davo kombinga yovanhu hava kwa tele ovakulupe oshimaliwa novanhu ve na oulema nghee oshimaliwa tashi longifwa,” Amukete ta ti.

Minista woukashikekookanhu nonghalonawa yookaana Doreen Sioka okwa ti ovanhu tava longifa nai oshimaliwa shopeendjela shovakulupe nava lopotwe keembelewa doukashikekookanhu di li moitukulwa.

Sioka okwa ti omunhu keshe ta ka lopotwa ta longifa nai oshimaliwa shopeendjela ota ningi oshihopaenenwa shavakwao eshi ta kala a pewa ehandukilo lopaveta.

“Ounona veefiye, ovanhu ve na oulema novakukulupe hava kwatelwa opeendjela ova manguluka okukala va lopotela opolifi ngeenge oshimaliwa shavo tashi longifwa nai,” Sioka ta ti.

Minista okwa weda po ta ti oovene veendingosho nava xulife po okukala tava landifa oikolwifa kovakulupe ngeenge tava di kopeendjela.

- fhamlwa@nepc.com.na


2022-06-03  Festus Hamalwa

Share on social media