New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Endjambi a shuna ko koshipundi shuumayola

Endjambi a shuna ko koshipundi shuumayola

2020-12-04  Victoria Kaapanda

Endjambi a shuna ko koshipundi shuumayola

Julia Endjambi okwa shuna ko koshipundi shuumayola  oshowo omunashipundi shuukansela omanga Williams Sheende a shuna ko onga omunashipundi gwokomitiye yelelo lyondoolopa.
Petrus Petrus okwa li a hogololwa omupehamayola omanga Veronika Mwenyo ngoka  a li omupehamayola a hogololwa onga oshilyo shokomitiye.

Linus Mingeli okwa hogololwa onga oshilyo shokomitiye yelelo. Rosalia Kalimbo osho wo Petrus Nambinga yongundu yompilamena IPC, nayo oy ahogololwa onga iilyo yokomitiye yelelo lyondoolopa.
Iilyo yongundu tayi pangele Swapo, Mbokoma Mungandjera, Anna Shihwandu oshowo Eunike Namhala oya kanitha iipundi yawo.

Endjambi okwa gana kutya otaka tskila okulonga nuudhiginini, okugwanitha po oshowo okuhumitha komeho ondoolopa yaShikuku. “Oshinakugwanithwa tashi ende pamwe nomawupyakadhi ngoka taga imbi elelo lyi gwanithe po ayihe,  okuhumitha komeho ondoolopa yaShikuku oshowo okugwanithapo oompumbwe dhaakalimo yetu,” Endjambi ta ti ngaaka.
Okwa gwedha po ta ti momahogololo ga hulu oshiwike sha zi ko, oshigwana osha popya. Osha uvika, ihe paife oshinakugwanithwa shetu, okulonga nokugwanitha po omawuvaneko agehe twa popi miigongi ayihe ya ningwa.
“Ondi na okulonga neyitulemo ngaashi nana nda inekelwa koshigwana, kaape na okatongo oshowo uulingilingi,” Mayola a popi ngaaka.

Endjambi ta ti, oshigwana nashi uve ko kutya, itaya ka vula okukandula po omawupyakadhi  agehe, oyo a yeke nopethimbo limwe.

Okwa indile oshigwana shi ya tsakaneke ondjilakati, ya kale taya gandja omadhilaadhilo gawo gongushu nkene ye na okuhumitha ondoolopa yawo komeho, oshowo okukandula po omawupyakadhi ga taalela oshigwana.
“Andi indile natango mu kale hamu thiki piigongi, opo mu mone ompito yokupopya omawudhigu nomawupyakadhi geni. Oshowo okugandja omanyenyeto geni tamu pitile momilandu dhi li mondjila,” Endjambi a kumagidha.
Endjambi okwa li wo a pandula sho a hogololwa nokupewa oshinakugwanithwa a shune ko kokulela onga mayola gwondoolopa yaShikuku, uule woomwedhi 12 twa taalela.


2020-12-04  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media