New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Eyana lyiimbuluma …Omadhipago, omkwatokoonkondo neyako lyiimuna ya dhinga moshitopolwa shaMusati

Eyana lyiimbuluma …Omadhipago, omkwatokoonkondo neyako lyiimuna ya dhinga moshitopolwa shaMusati

2022-07-15  Victoria Kaapanda

Eyana lyiimbuluma …Omadhipago, omkwatokoonkondo neyako lyiimuna ya dhinga moshitopolwa shaMusati

Aanandholongo ye li 480 oya tegelela oompangu, noye li mondjedhililo moshitopolwa shaMusati. Omuyalu nguka ogu li pombanda noonkondo oshoka nonando oondholongo ndhoka odha pitikwa ashike oku edhilila aantu ye li 309.

Ngolenya gwoshitopolwa shaMusati Erginus Endjala okwa ti, oondholongo odha edhilila aanandholongo ya pitilila  nomwaalu gut hike po171.

“Uupyakadhi waanandholongo oyendji moondjedhililo owa holoka omolwiimbuluma ya ningi oyindji moshitopolwahogololo shaMusati,” ta fatulula ngaaka.

Ta ti, nonando iimbuluma oya lopotwa yi li natango pombanda, omumvo nguka oya shuna pevi kashona okuyeleka nomumvo gwa yi, okuza piipotha 4 686 nongaashingeyi oyi li 4 079.

Ta gwedha po kutya oya ndhindhilike iimbuluma oyindji hayi holoka koongamba dhaNamibia naAngola, komweelo Wakasamane, Okapalelona oshowo Omahenene.

“Otatu indile uuministeli mboka wu lile po oongamba ndhoka dha topola iilongo mbika iyali, opo wu tule po egameno lya pama okundolola nokukeelela iinima inayi pitikwa moshilongo muka yi ye mo,” ta indile ngaaka.

Ta ti iinima mbyoka hayi yakelwa moshilongo inaayi pitikwa ongaashi omahooli, omakaya nuuwisiki oshowo omiti dhokupanga.

Ta gwedha po kutya opolisi yaMusati ohayi longo sigo oshinano shi thike ookilometa 162, okuya koongamba dhaAngola naNamibia.

Ngoloneya okwa popi natango kutya oshitopolwa osha taalela uupyakadhi wiimuna tayi yakwa oshowo omateyo goositola nomagumbo.

“Omakwatokoonkondo oga shuna pevi noopelesenda 16 okuza kiipotha 85 nomumvo nguka okwa lopotwa ashike iipotha 71,” ta popi ngaaka. Endjala okwa ti, omaso gombaadhilila, ogo uupyakadhi wumwe wa taalela oshitopolwa shaMusati. Ta ti, nonando omayikutho goomweyo oga lopotwa ge li 70 omanga omaso gomomeya ga lopotwa ge li 41 omumvo nguka.

Oshitopolwa shaMusati osha lopota aantu yatatu ya si omeya mokanaala, yaali aanona nomukuluntu gumwe.

– vkaapanda@npc.com.na


2022-07-15  Victoria Kaapanda

Share on social media