New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob a gandja ombili kuZimbabwe

Geingob a gandja ombili kuZimbabwe

2019-07-26  Loide Jason

Geingob a gandja ombili kuZimbabwe

WINDHOEK-Omupresidente Hage Geingob okwa gandja ombili komupresidente gwaZimbwabwe Emmerson Mnangagwa sho omukwashigwana gwaZimbwabwe a si eso lyiipundjamenye a yahwa komuniilonga metanga lyegameno pethimbo lyoshikonga shokulwitha iimbuluma omwedhi gwa zi ko, ta ti kutya kashi shi oshiningilawina.

Ndhika Geingob okwe dhi popi ohela pegumbo lyepangelo moWindhoek pethimbo lyoonkundathana dhawo naMnangangwa sho a talele po Namibia pambelewa nopapangelo.

Omwedhi gwa zi ko omukwashigwana gwaZimbwabwe ngoka a li ta hingi otaxi moshilandopangelo okwa hokololwa a yahwa okusa komukwiita gwetanga lyoNamibia Defence Force sho aniwa a kambadha okufadhuka po omboloka, nokwa sile mpoka. Omuniilonga ngoka oku li mondholongo sigo onena.
Omutse gwoshilongo okwa hokolola kutya Namibia okwa mona uuwanawa owundji wa yooloka moopolohalama odhindji nuukuume nekwatathano lyiilongo mbika iyali oya pumbwa okusimanekwa nokunkondopalekwa ngaashi tashi vulika.

“Nonando oshilongo sheni Zimbwabwe osha kala shi na omashongo ogendji, omwa kala nokuyambidhidha Namibia naashoka tamu vulu. Otu neni omalongelokumwe omawanawa, ongele omo ku andjaganeka omauyelele , oshoka otwa toteni nokuli oshikundaneki pamwe shoka tashi ithanwa Southern Times nelalakano lyokulopota oonkundana dhi li nawa lela nodhu ukilila,” osho presidente a hokolola ngaaka.
Okwa hokolola kutya oku na etimaumbwile nomukumo kamana kutya iilongo mbika iyali  otayi ka longela nawa kumwe mokukondjitha omashongo ngaashi HIV/AIDS, Malaria noshow oTB.

Geingob okwa ti kutya omapangelo ngaka gaali naga tsikile okulongela nawa kumwe  mokukondjitha ondjala noshowo oku etapo ehumokomeho dhingi ndyoka ngashingeyi lya guma eliko noshowo uukalinawa waakwashigwana.

Pethimbo lyetaalelopo ndyoka omapangelo ngaka gopaali oga tokola opo ga shaine  omauvathanotsokumwe ge li gaheyali ngoka gaa tegelwa oku hwahwameka ekwatathano nelongelo kumwe pokati kiilongo mbika iyali. 

Mnangagwa okwa enda pamwe noominista dhe ndhoka dha kalela po iikondo mbyoka ya guma omauvathanotsokumwe ngoka ga shainwa, noye li moNamibia omasiku ge li gatatu.


2019-07-26  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media