New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob ge ǀKhomanin di !hū-osis xa ge tsâǀkhāhe

Geingob ge ǀKhomanin di !hū-osis xa ge tsâǀkhāhe

2022-07-19  Kuzeeko Tjitemisa

Geingob ge ǀKhomanin di !hū-osis xa ge tsâǀkhāhe

!Hūb di ǁûb, Hage Geingob ge ǁîb a tsâǀkhāsa ai!gû ra !hū-osis ǀKhomani ǁaes khoen hîa a Damara ǂNūkhoen dis, ǁîn ǁanǂgāsabese ǁaegub !âb nēb !nâ 1930 kuriba xu ǁan hân dis xa ti gere ǁgâiǂuisen.

 “ Kaise a tsûsa mâsib ge nēba, honkhoen nē da sada ǂnôa-ai !hūdi din !gangu !nâ ra hâmasa,” tib ge GEingoba, ǀKhomanin ǂnûǁkhaebas hîa khoexa!nâ sarisa ǁîb beros ǁga ge ūhâ ina, ǂoa ge wekheb Donertaxs ai gere mîba. 

“Nēs ra ǂâibasens ge, sada ga danade ǂnûiǀhao, o da oresa ūhâsa, !garo!ā-e ǀKhomas !nâ ôa tsî ǁamas disa. Nēb ge ama kai !gomsiba. Hoa khoen a ǂan !khais ge sadu ge nēpa hâ isa.” !Hūb di ǁÛb ge, ǀKhomanin !Hao!nāsi ǂGaeǂgui-aos, Juliane Gawa!nâs ge ǁîs khoen di !hū-osisa ǁîb ǀkha ai a !gae!gaesens khao!gâ ǁnāti ge oe-am. “ !Kharu ge kurigu !nâ ge hâ ǀguitikō-o!nâsigu tsî ǁkhâu!nâ ra ǂhanugu ge !aroma !khais ge, ǀKhomani khoen nētsē !haokhoese ǁîn di !nae!hūb !nâ hâsa, ǀhonkhoesisan a ǁgau-ai ǁkhā !hū-i ose, nau !hao!nāsi ǂgaeǂguidi ūhâ khami,” tis ge Gawa!nâsa !hūb di ǁûba ge mîba.  ǁÎs ge noxopa a mîs ge, ǁîs di khoen ra hō!âsa, nēsi hâ proxramgu khoena ǁkhawa hâ!khaimas digu, ǁnāpa hâ ǂgaoǀkhādi !oagu, ǁîna ra ǁaraǂuisa, ǁîn ǁnā ǁgaragu ǂgaoǀkhādi ai dīǀoaǀoa ǁkhā tama amaga. Gawa!nâ gere ǂgans ge, îb nē mâsib ǀKhomanin di !hū-osis diba ǂŌǂōsib  Mûǂams !Âb hîa ǂGuro Ministers Beros !naka ra ǁnāb tawa ǀō-aisa tsî ǁkhīheǁkhōsa mâsib ase !gawaǀîhe, !garo!āde ǁamas !aroma. ǀKhomanin !hao!nāsi ǂgaeǂguisas nē ǁamahetoaga !garo!āde ǁkhaeǁnâhe, Haiǁom !hao!nāsi ǂgaeǂguis ge dībahe hâ ise. Ai!âs ge Gawa!nâsa, ǀgaisa sîsenosib mâsib, !gôakhâiba !oa ǁaupexa 60 persentgu ai mâb, ǁîs khoen ǀAub hîa ǀAeǁgams !khawagas ǀkhāb ai ǁgoeb !nâ ǁan hân hâ!nâb tsîna Geingoba ge mîba. Aoǁguigu nē sîsenosiba oresa hōbas ases Gawa!nâsa gere māgu ge, ǁamaǂharugu!khaib tsî sîsenga nî mā !khain ga nē !garo!ās ai sī-ūhes, poskantos tsî !khauǁnuibǁai!khaib hân khami. Geingob ge nē ǂgaeǂguis di tsâsigu ǀkha ǀhûǀgui tsî ǁîna koasa gem ā, ǂhanuban nēs kōse a !nū!nâxaba ǁnāpan ǁîn di !gomsin ǀhûhâsigu âna ǀgâsiba xu huiǂuis din !nâ oresa hōbahe tama xawe.   


2022-07-19  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media